การพัฒนากังหันน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมผ่านสัญญาณไร้สาย

ผู้แต่ง

  • ชัยยงค์ เสริมผล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • จิระเดช สังคะโห สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • พลวัฒน์ ศรีโยหะ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ:

กังหันน้ำ, พลังงานงานแสงอาทิตย์, สัญญาณไร้สาย, ออกซิเจนละลายน้ำ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาเครื่องกังหันน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถสั่งงานและควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ผ่านสัญญาณไร้สายได้ เครื่องที่นำเสนอใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 570 วัตต์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า โดยมีการเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ขนาด 130 แอมป์แปร์ชั่วโมง มีมอเตอร์กระแสตรง 250 วัตต์ เป็นต้น กำลังหมุนกังหันและสามารถใช้ร่วมกับใบพัดวิดน้ำแบบ 6 และ 8 ใบพัดได้ ผลการทดสอบการทำงานพบว่าเครื่องที่สร้างขึ้นสามารถสั่งงานผ่านสัญญาณไร้สายได้ในระยะไม่เกิน 100 เมตร นอกจากนี้ผลการทดสอบเปรียบเทียบปริมาณการใช้กระแสในการทำงาน ความเร็วรอบของมอเตอร์และปริมาณการเติมออกซิเจนในน้ำของเครื่องกังหันน้ำ พบว่า ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบเหมือนกัน เครื่องกังหันน้ำที่ใช้ใบพัดวิดน้ำแบบ 6 ใบจะใช้กระแสจำนวนน้อยกว่าในการขับมอเตอร์ให้หมุนด้วยความเร็วรอบที่สูงกว่ากังหันน้ำที่ใช้ใบพัดวิดน้ำแบบ 8 ใบพัด ส่งผลให้เครื่องกังหันน้ำแบบ 6 ใบพัดสามารถใช้เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำได้มีประสิทธิภาพมากกว่าแบบ 8 ใบพัด

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

AllNewStep. (2019). NRF24L01 wireless module. Retrieved from https://www.arduinoall.com/article/10

Department of Alternative Energy Development and Efficiency. (2018). Total radiation potential in 2017.

Retrieved from http://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=47941&filename=solar_energy

Mahamai, P., Viriyah, W., & Pecchsuwan, P. (2014). The paddle wheels aerator used solar and backward energy for fish pound. Naresuan Phayao Journal, 7(2), 142 – 150. (in Thai)

Mohammed, J. A. (2013). Pulse width modulation for DC motor control based on LM324. Engineering and Technology Journal, 31(10), 1882–1896.

Panprayun, G. (2017). 8 kWp Rooftop PV system and Feasibility of system expansion. Journal of Professional Routine to Research, 4, 76–86.

Patel, S. R., & Subhedar, D. (2017). Design of Pond Water Aeration systems: A review. International Journal of Engineering Technology Science and Research, 4(8), 1023–1028.

Permchart, W. (2000). The key components in efficient air filling. Retrieved from http://pramong-fac.com/news_inside.php?news_id=2#ad-image-0

Praphat, A. (2008). Automatic dissolved Oxygen Monitoring System using Wireless sensor network for shrimp farms (Bachelor’s thesis). King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok. (in Thai)

Qasim, S.R. (1998). Wastewater treatment plants: Planning, design, and operation. Abingdon, United Kingdom: CRC Press.

Rahman, Md. R., Mondal, D., & Roomey, S. M. R. K. (2016). Development and performance analysis of a Solar Model Car. International Conference on Mechanical, Industrial and Energy Engineering 2016, Khulna, Bangladesh (ICMIEE-PI-160335). Khulna, Bangladesh: ICMIEE.

Ratsameechy, J. (2015). Arduino Uno R3 using NI LabView. Bangkok: Triple ED. (in Thai)

SparkFun Electronics. (2011). What is an Arduino?. Retrieved from https://learn.sparkfun.com/tutorials/what-is-an-arduino/all

Torshizi, M. V., & Mighani, A. H. (2017). The application of solar energy in agricultural systems. Journal of Renewable Energy and Sustainable Development (RESD), 3(2), 234–240.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-27

ฉบับ

บท

บทความวิจัย