ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

-

ผู้แต่ง

  • ภารณี นิลกรณ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • เสาวรส พัวพลเทพ สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คำสำคัญ:

ความเสี่ยง, การตั้งครรภ์, นักศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใช้การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (questionnaire) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักศึกษาเพศหญิงชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จำนวน 269 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยการจับสลากจากรายชื่อนักศึกษา เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และความเที่ยงด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ .89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า อาชีพของบิดามารดา รายได้ของนักศึกษาต่อวัน ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว การเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตที่นำเสนอภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ ความเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่องเพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ระดับนัยสำคัญ .05 จึงมีข้อเสนอแนะว่า ครอบครัว และสถาบันการศึกษามีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อส่วนบุคคลให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ตลอดจนปลูกฝังการรับรู้สื่ออย่างมีวิจารณญาณในการเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตที่ก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

References

Best, J. W. (1977). Research in education. (3rd ed.). New Jersey: Prentice hall Inc.

Bureau of Reproductive Health. (2012). Adolescent pregnancy. Retrieved from http://rh.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index. (in Thai)

Chiamnakarin, P. (1996). Adolescence development. Bangkok: Tonaor Grammy Inc. (in Thai)

Department of mental health. (2003). Emotional intelligence. Nonthaburi: Department of mental health. (in Thai)

Institute for population and social research. (2012). Violation of reproductive rights in female adolescents. Retrieved from http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/en/ResearchClusters.aspx?ArticleId=47. (in Thai)

Ketsingh, W. (2015). Principles of creating and analyzing research instruments. Bangkok: Thai Watana Panich Inc. (in Thai)

Lertsakornsiri, M. (2014). Factors associated with unwanted adolescent women pregnancy in the perceived of the first-year students at Saint Louis College. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 15(1), 90-98. (in Thai)

National Child and Youth Development Commission. (2011). National child and youth development Plan 2012-2016. Bangkok: The agricultural co-operative federation of Thailand. (in Thai)

Jumfong, N., Phichainarong, N, &.Charoenphan, J. (2015). Effects of a new sex education learning program on adolescent pregnancy prevention behaviors of early adolescents, Saeng Sub-District, Nong Saeng District, Udon Thani Province. Journal of Sakon Nakhon Hospital, 18(2), 118-128. (in Thai)

Panyayong, B. (2011). Knowledge review adolescent pregnancy. Nonthaburi: Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (in Thai)

Phetkarn, A. (2008). Factors related to sex of upper southern teenage students (Master’s thesis). Mahidol University. Bangkok. (in Thai)

Polprasert, P. (2554). Guidelines for prevention and problem solving for premarital sex and teen pregnancy in Kamphaeng Phet Province. Kamphaeng Phet: Kamphaeng Phet Rajabhat University. (in Thai)

Prasartwanakit, A., Songwathana, P., & Phetcharat, B. (2009). Sexual beliefs and patterns among Thai adolescents and youths in educational institutions in Songkhla Province. Songklanagarind Medical Journal, 27(5), 370-380. (in Thai)

Saiphan, N. (2013). Sexual behaviors and factors related to teenage intercourse in schools under the department of vocational education, Mueang District, Yasothon (Master’s thesis). Khon Kaen University. Khon Kaen. (in Thai)

Siriwattanakan, K. (1998). Sexual behaviors and factors that can predict sexual intercourse among single female youth under the non-formal education center of Udon Thani Province (Master’s thesis). Mahidol University. Bangkok. (in Thai)

Sridaorueng, C., Sripromsa, W., Thintha, D., Surathit, S., & Srichun, P. (2016). Reproductive health care services for teenagers in perspectives of teenagers in rural, UdonThani, Thailand. Journal of Nursing Public Health and Education, 17(3), 43-56. (in Thai)

Wichayun, W. (2016). Sexual risk behavior and perception on impact of adolescent pregnancy among high school students and vocational certificate students at Li District, Lamphun Province (Master’s thesis). Chaing Mai University. Chaing Mai. (in Thai)

World Health Organization. (2012). World health statistics 2012. Geneva: World health organization.

Yamlangsap, P. (2012). Development guidelines for the prevention of teenage pregnancyat Nakhon Luang district in Phranakhon Si Ayutthaya Province (Master’s thesis). Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. Phranakhon Si Ayutthaya. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-10

ฉบับ

บท

บทความวิจัย