การปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • นันทพร สุทธิประภา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • สุนิดา ทองโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำสำคัญ:

ขยะ, คาร์บอนฟุตพริ้นท์, ชุมชน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปริมาณขยะและประเภทขยะที่เกิดขึ้นตามแหล่งกำเนิดในชุมชน และ (2) เพื่อหาปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นตามแหล่งกำเนิดในชุมชน วิธีดำเนินการวิจัยจะทำการสุ่มปริมาณขยะจากแต่ละแหล่งกำเนิด ได้แก่ สถานที่ราชการ ร้านค้า บ้านเรือน ตลาด วัด และโรงเรียน จาก 9 ชุมชน รวมทั้งหมด 40 จุด คำนวณหาความหนาแน่นปกติและแยกองค์ประกอบของขยะแต่ละประเภท และวิเคราะห์ข้อมูลใช้สูตรการคำนวณการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และค่าความถี่ ร้อยละ และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยได้ดังนี้ (1) ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน เท่ากับ 164.27 กิโลกรัม/วัน โดยปริมาณขยะตามแหล่งกำเนิดสูงสุด คือ สถานที่ราชการ เท่ากับ 32.80 กิโลกรัม/วัน รองลงมาคือ ร้านค้า บ้านเรือน ตลาด วัด และโรงเรียน เท่ากับ 32.67, 30.51, 29.12, 27.11 และ 12.06 กิโลกรัม/วัน ตามลำดับ (2) ปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุต พริ้นท์ในชุมชน เท่ากับ 273.856 KgCO2eq/วัน โดยปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์สูงสุด คือ ร้านค้า เท่ากับ 67.7280 KgCO2eq/วัน รองลงมาคือ ตลาด วัด สถานที่ราชการ บ้านเรือน และโรงเรียน เท่ากับ 65.6864, 62.0673, 58.0007, 53.9083 และ 20.3736 KgCO2eq/วัน ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Department of Environmental Quality Promotion. (2014). Green office manual. Nakhon Pathom: Mahidol University. (in Thai)

Jaitiang, T., Vorayos, N., & Kiatsiriroat, T. (2013). Energy potential and greenhouse gas emission of solid waste management in Chiang Mai University. Engineering Journal Chiang Mai University, 20(1), 12-21. (in Thai)

Meesang, W. (2018). Trends composition and amount solid waste in Sam Phrao Sub-district, Udon Thani Province. Udon thani Rajabhat University Journal of Science and Technology, 6(1), 125-135. (in Thai)

Pollution Control Department, Ministry of Natural Resource and Environment. (2004). Municipal solid waste management. Retrieved from http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_garbage.html (in Thai)

Pollution Control Department, Ministry of Natural Resource and Environment. (2012). Annual report year 2012. Retrieved from http://www.pcd.go.th/public/Publications/print_report.cfm?task=annual2555 (in Thai)

Pollution Control Department, Ministry of Natural Resource and Environment. (2015). Thailand state of pollution report. Bangkok: Ministry of Natural Resources and Environment. (in Thai)

Thailand Greenhouse Gas management Organization (Public Organization). (2011). Carbon footprint. Retrieved from http://www.tgo.or.th/2015/thai/content.php. (in Thai)

Trakanpuetpon Municipality. (2014). Basic information of Trakanpuetpon Municipality. Retrieved from http://www.tambontrakan.go.th (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-10

ฉบับ

บท

บทความวิจัย