การอนุรักษ์พลังงานในโรงเรือนเพาะปลูกพืชระบบปิด

ผู้แต่ง

  • ธนากร น้ำหอมจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ณัฐพงศ์ เมืองจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

เกษตรอัจฉริยะ, การอนุรักษ์พลังงาน, โรงเรือนเพาะปลูกพืช, ระบบการทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำ

บทคัดย่อ

การเพาะปลูกพืชในโรงเรือนเพาะปลูกระบบปิดแบบอัตโนมัติเป็นการยกระดับการเพาะปลูกพืชไปสู่การเกษตรแบบแม่นยำ ซึ่งการปลูกพืชในโรงเรือนเพาะปลูกที่สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชได้ จะทำให้สามารถเพาะปลูกพืชได้อย่างมีคุณภาพและมีปริมาณตามที่ต้องการ บทความนี้อธิบายแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรือนเพาะปลูกพืชระบบปิด ซึ่งมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมในโรงเรือนเพาะปลูกด้วยเทคนิคทางความเย็น โดยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบหลักในระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมถือเป็นเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่มีนัยสำคัญ มีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรือนเพาะปลูกระบบปิด โดยมีแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ 1) การประหยัดพลังงานในมอเตอร์ไฟฟ้า 2) การประหยัดพลังงานในระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และ 3) การจัดการพลังงานในโรงเรือนเพาะปลูกระบบปิด การอนุรักษ์พลังงานจะช่วยให้ลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่ายทางไฟฟ้า ลดการนำเข้าพลังงาน และลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

References

References

Bartok, J. W. Jr. (2005). Greenhouse energy conservation checklist. Retrieved from

https://ag.umass.edu/greenhouse-floriculture/fact-sheets/greenhouse-energy-conservation-checklist

Conley’s Manufacturing and Sales. (2019). Evaporative cooling system. Retrieved from

https://www.conleys.com/products/evaporative-cooling-system

China Green Agriculture Engineering and Technology. n.d. Fan & pad: adjust greenhouse temperature well. Retrieved from

https://www.greenagro-cn.com/index.php/index/productsart/cid/GreenhouseEquipment/id/12.html

David. (2019). Global smart greenhouse irrigation system market 2019 revenue–netafim, valmont, irritec, John Deere, T-L, rivulis. Retrieved from https://thetechnologymarket.com/global-smart-greenhouse-irrigation-system-market-2019-revenue-netafim-valmont-irritec-john-deere-t-l-rivulis/45602/

ecoHVAC. (2017). Why-choose-evaporative-cooling. Retrieved from https://ecohvac.com.au/products/ why-choose-evaporative-cooling/why-choose-evaporative-cooling/

Energy Management in the Greenhouse. n.d. Course of energy management in agriculture.

Chiang Mai: Maejo University (in thai)

Factomart. (2019). Efficiency and energy saving in motor control systems. Retrieved from

https://mall.factomart.com/guide-to-motor-control/efficiency-and-power-saving/ (in Thai)

Hortitech Greenhouse. (2015). Selecting the right greenhouse frame. Retrieved from

https://www.greenhouseht.com/greenhouse-frames

Harjunowibowo, A., Cuce, E., Omer, S. A., & Riffat, S. B. (2016). Recent passive technologies of greenhouse systems: A review. 15 th international conference on sustainable energy technologies–SET 2016, 19 th–22 nd of July 2016 (pp. 1-10). Singapore: National University of Singapore.

Hemming, S. (2010). Energy and climate in Dutch greenhouses. Retrieved from

https://edepot.wur.nl/158852

iEnergyGuru. (2015). Energy conservation of motors. Retrieved from

https://ienergyguru.com/2015/08/การอนุรักษ์พลังงานของม/. (in Thai)

Information Center Office of the Permanent Secretary for Agriculture and Cooperatives. (2019). Reinventing the agricultural sector, pushing “intelligent tomato greenhouse”. Retrieved from https://www.opsmoac.go.th/datacenter-news-preview-411691791322. (in Thai)

Ministry of Agriculture and Coopertives. (2019). Ministry of Agriculture and Cooperatives Led Organizations in all sectors: Joint drive “intelligent agriculture”. Retrieved from

https://www.moac.go.th/news-preview 411191791414 (in Thai)

Modern Manufacturing. (2017). Costs reduce by conserving electrical energy from motors techniques. Retrieved from https://www.mmthailand.com/ลดต้นทุน-พลังงานไฟฟ้า-motor/ (in Thai)

Qingzhou Rainbow Modern Agriculture Development. (2017). Greenhouse system- shading net, top and side ventilation, cooling pad and fan, heating boiler, circulation fan, LED light, seedling bed, drip irrigation etc. Retrieved from https://bit.ly/35jektN

Santosh, D.T., Tiwari, K.N., Singh, V. K., & Gopala, A. R. (2017). Micro climate control in greenhouse. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 6(3), 1730-1742.

Theerawituj, S. (2016). Smart Farm, eco-friendly agriculture. Retrieved from https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2559/hi2559-093.pdf. (in Thai)

Namhormchan, T. (2019). Plant factory. EAU Heritage Journal Science and Technology, 13(2), 46-62. (in Thai)

Yushi Group. (2016). Evaporative fan, Evap, cold and heat vent. Retrieved from

https://yushi.co.th/ทำงานเครื่องทำลมเย็น/ (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-19

ฉบับ

บท

บทความพิเศษ