การอนุรักษ์พลังงานในโรงเรือนเพาะปลูกพืชระบบปิด

ผู้แต่ง

  • ธนากร น้ำหอมจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • ณัฐพงศ์ เมืองจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

เกษตรอัจฉริยะ, การอนุรักษ์พลังงาน, โรงเรือนเพาะปลูกพืช, ระบบการทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำ

บทคัดย่อ

การเพาะปลูกพืชในโรงเรือนเพาะปลูกระบบปิดแบบอัตโนมัติเป็นการยกระดับการเพาะปลูกพืชไปสู่การเกษตรแบบแม่นยำ ซึ่งการปลูกพืชในโรงเรือนเพาะปลูกที่สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชได้ จะทำให้สามารถเพาะปลูกพืชได้อย่างมีคุณภาพและมีปริมาณตามที่ต้องการ บทความนี้อธิบายแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรือนเพาะปลูกพืชระบบปิด ซึ่งมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมในโรงเรือนเพาะปลูกด้วยเทคนิคทางความเย็น โดยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบหลักในระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมถือเป็นเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่มีนัยสำคัญ มีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรือนเพาะปลูกระบบปิด โดยมีแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ 1) การประหยัดพลังงานในมอเตอร์ไฟฟ้า 2) การประหยัดพลังงานในระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และ 3) การจัดการพลังงานในโรงเรือนเพาะปลูกระบบปิด การอนุรักษ์พลังงานจะช่วยให้ลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่ายทางไฟฟ้า ลดการนำเข้าพลังงาน และลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

References

References

Bartok, J. W. Jr. (2005). Greenhouse energy conservation checklist. Retrieved from

https://ag.umass.edu/greenhouse-floriculture/fact-sheets/greenhouse-energy-conservation-checklist

Conley’s Manufacturing and Sales. (2019). Evaporative cooling system. Retrieved from

https://www.conleys.com/products/evaporative-cooling-system

China Green Agriculture Engineering and Technology. n.d. Fan & pad: adjust greenhouse temperature well. Retrieved from

https://www.greenagro-cn.com/index.php/index/productsart/cid/GreenhouseEquipment/id/12.html

David. (2019). Global smart greenhouse irrigation system market 2019 revenue–netafim, valmont, irritec, John Deere, T-L, rivulis. Retrieved from https://thetechnologymarket.com/global-smart-greenhouse-irrigation-system-market-2019-revenue-netafim-valmont-irritec-john-deere-t-l-rivulis/45602/

ecoHVAC. (2017). Why-choose-evaporative-cooling. Retrieved from https://ecohvac.com.au/products/ why-choose-evaporative-cooling/why-choose-evaporative-cooling/

Energy Management in the Greenhouse. n.d. Course of energy management in agriculture.

Chiang Mai: Maejo University (in thai)

Factomart. (2019). Efficiency and energy saving in motor control systems. Retrieved from

https://mall.factomart.com/guide-to-motor-control/efficiency-and-power-saving/ (in Thai)

Hortitech Greenhouse. (2015). Selecting the right greenhouse frame. Retrieved from

https://www.greenhouseht.com/greenhouse-frames

Harjunowibowo, A., Cuce, E., Omer, S. A., & Riffat, S. B. (2016). Recent passive technologies of greenhouse systems: A review. 15 th international conference on sustainable energy technologies–SET 2016, 19 th–22 nd of July 2016 (pp. 1-10). Singapore: National University of Singapore.

Hemming, S. (2010). Energy and climate in Dutch greenhouses. Retrieved from

https://edepot.wur.nl/158852

iEnergyGuru. (2015). Energy conservation of motors. Retrieved from

https://ienergyguru.com/2015/08/การอนุรักษ์พลังงานของม/. (in Thai)

Information Center Office of the Permanent Secretary for Agriculture and Cooperatives. (2019). Reinventing the agricultural sector, pushing “intelligent tomato greenhouse”. Retrieved from https://www.opsmoac.go.th/datacenter-news-preview-411691791322. (in Thai)

Ministry of Agriculture and Coopertives. (2019). Ministry of Agriculture and Cooperatives Led Organizations in all sectors: Joint drive “intelligent agriculture”. Retrieved from

https://www.moac.go.th/news-preview 411191791414 (in Thai)

Modern Manufacturing. (2017). Costs reduce by conserving electrical energy from motors techniques. Retrieved from https://www.mmthailand.com/ลดต้นทุน-พลังงานไฟฟ้า-motor/ (in Thai)

Qingzhou Rainbow Modern Agriculture Development. (2017). Greenhouse system- shading net, top and side ventilation, cooling pad and fan, heating boiler, circulation fan, LED light, seedling bed, drip irrigation etc. Retrieved from https://bit.ly/35jektN

Santosh, D.T., Tiwari, K.N., Singh, V. K., & Gopala, A. R. (2017). Micro climate control in greenhouse. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 6(3), 1730-1742.

Theerawituj, S. (2016). Smart Farm, eco-friendly agriculture. Retrieved from https://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2559/hi2559-093.pdf. (in Thai)

Namhormchan, T. (2019). Plant factory. EAU Heritage Journal Science and Technology, 13(2), 46-62. (in Thai)

Yushi Group. (2016). Evaporative fan, Evap, cold and heat vent. Retrieved from

https://yushi.co.th/ทำงานเครื่องทำลมเย็น/ (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-19

ฉบับ

บท

บทความพิเศษ