การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

ผู้แต่ง

  • Patiphan Kerdlap คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

มหาวิทยาลัยสีเขียว, สิ่งแวดล้อม, ความยั่งยืน, ยูไอ กรีน เมตริก

บทคัดย่อ

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตบัณฑิตเพื่อก้าวไปสู่สังคม การปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมจึงถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยเป็นการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 บทความนี้นำเสนอการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่  ด้านสถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านของเสีย ด้านน้ำ ด้านการขนส่ง และด้านการศึกษา ซึ่งใช้เกณฑ์ในการดำเนินงานจากเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของ ยูไอ กรีน เมตริก

Downloads

Download data is not yet available.

References

References

Academic Focus. (2017). Plastics: Extraneous material that affect life and environment. Retrieved from https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?nid=45207. (in Thai)

Buakaw, T. (2012). Policy and strategy formation towards “Green University”: A case of Thaksin University, Phatthalung Campus. Master of Urban And Regional Planning Program in Urban and Environment Planning,

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. (in Thai)

Dangsawang, S. (2017). Guidelines for university development according to sustainable university. Master of Science, National Institute of Development Administration. (in Thai)

Goyal, E., & Gupta, M. (2014). Moving toward socially and environmentally responsible management education a case study of Mumbai. Applied Environmental Education & Communication, 13(3), 146-161.

Office of the Prime Minister. (2016). The twelfth national economic and social development plan (2017-2021). Retrieved from https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/edbdae42-0d8b-475f-ab9e402fd34095f6/resource/221befc5-3058-402a-9d31 279ac5bba4ec/download/nesdp_12th_th_article_20170202134836.pdf. (in Thai)

Pollution Control Department. (2017). Join hands to solve PM 2.5 dust problems, focusing on solving at the origin. Retrieved from https://www.pcd.go.th/file/Plan_for_solving_dust_pollution_problems.pdf. ISBN: 978-616-316-535-0 (in Thai)

Rodtusana, I. (2015). Green University. HCU Journal, 18(36). 171-188. (in Thai)

Shounchupon, A. (2017). The study of problems about solid waste management of Rajabhat University

in the Central Region. VRU Research and Development Journal Science and Technology, 12(3). 11-21. (in Thai)

Sitthipitaks, M. (2015). Development of a sustainable green university model for Thai Higher Education Institutions. Doctor of Philosophy Program in Higher Education, Chulalongkorn University. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-19

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ