ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • มณฑิรา จันทวารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • ปิยะณัฐฏ์ จันทวารีย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

คำสำคัญ:

ภาวะสุขภาพ, พฤติกรรมสุขภาพ, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุ จำนวน 68 คน คัดเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ภาวะสุขภาพและแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.3 อายุ 60-69 ปี ร้อยละ 48.5 ปัญหาสุขภาพที่พบมากในผู้สูงอายุ คือ โรคปวดข้อ ปวดหลัง ร้อยละ 97.6 ด้านการรับรู้สุขภาพจิตของผู้สูงอายุในประเด็นการรับรู้คุณค่าของงาน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุรับรู้ความสามารถทำประโยชน์ ได้แก่ ได้เลี้ยงบุตรหลาน ได้ทำบุญ มีคนเคารพนับถือ ทำกับข้าวและร้องเพลงกล่อมเด็ก เป็นต้น ร้อยละ 97.1 ด้านความรู้สึกว่าตนมีความสุข ร้อยละ 67.6 ด้านความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มติดสังคม สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ได้แก่ การทำความสะอาด การแต่งตัว การรับประทานอาหารและการขับถ่าย ซึ่งกิจกรรมทั้ง 4 อย่างผู้สูงอายุทั้งหมด ปฏิบัติได้ ร้อยละ 100 ข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานและหาแนวทางในการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองและพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพที่เหมาะสมและนำมาใช้ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพให้สอดคล้องปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bureau of Health Promotion, Department of Health. (2015). Guideline for desired health promotion of elderly people of public health personnel. Bangkok: Cooperative League of Thailand. (in Thai)

Bureau of Health Promotion, Department of Health. (2013). Thai elderly health survey report 2015 under the health promotion program for the elderly and the disabled. Nonthaburi: Watcharin P.P. Printing Company. (in Thai)

Konkaew, W. (2014). The health behavior of elderly of Klongtumru Sub-district, Amphoe Mueang Chon Buri (Master’s thesis). Burapha University. Chon Buri. (in Thai)

National Elderly Promotion and Coordination Committee, Office of the Prime Minister. (2016). National plan for elderly volume 2. Bangkok: Office of the Prime Minister. (in Thai)

National Statistical Office, Office of Prime Minister. (2014). Thai elderly: Bangkok statistical data and information divison. Bangkok: Office of Prime Minister. (in Thai)

Pengsawadd, S. (2019). Health status of the elderly in Bangsaphan Noi District, Prachuap Khiri Khan Province. Journal of Prachuap Khiri khan Hospital, 24(90), 13-20. (in Thai)

Pongdee, J., & Kuhirunyaratn, P. (2015). Problems and health needs of the elderly in the area of responsibility of the Muang baeng Tambon Health Promotion Hospital, Nong Ya Phung Sub-district, Wang Sa Phung District, Loei Province. Journal of Community Health Development Khon Kaen University, 3(4), 561-576. https://home.kku.ac.th/chd/index.php?option=com_attachments&task=download&id=140&lang=en. (in Thai)

Registration Statistics System Department of Provincial Administration. (2018). Population and home statistics. Retrieved from http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-10

ฉบับ

บท

บทความวิจัย