โมบายแอปพลิเคชันชะลอความเสื่อมของไตตามหลักการจัดการตนเองของเครียร์

ผู้แต่ง

  • ปริญญ์ อยู่เมือง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ปัทมา สุพรรณกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสำคัญ:

การจัดการตนเอง, เครียร์, โรคไตเรื้อรัง, แอปพลิเคชัน

บทคัดย่อ

โรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินโรคหลากหลาย ทีมสหวิชาชีพต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านการใช้ยา การให้บริการสุขภาพ การให้ความรู้และคำแนะนำเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีการจัดการตนเองอย่างเหมาะสม จึงจะช่วยให้ผู้ป่วยมีผลลัพธ์ทางสุขภาพดีขึ้น  การสนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ และปัจจุบันประชากรไทยส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนและโมบายแอปพลิเคชันที่สามารถนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพได้ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการตนเองของเครียร์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และการใช้โมบายแอปพลิเคชันบนพื้นฐานแนวคิดการจัดการตนเองของเครียร์ เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งจะมีส่วนช่วยชะลอความเสื่อมของไต ให้ผู้ป่วยมีการดำเนินโรคช้าลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-27