แนะนำหนังสือ

ผู้แต่ง

  • Orranun Harnyoot คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาอิสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

จริยศาสตร์การพยาบาล

บทคัดย่อ

ตำรา จริยศาสตร์การพยาบาล เป็นตำราที่นำเสนอแนวคิดหลักการทางจริยศาสตร์ หลักจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล สิทธิผู้ป่วย สิทธิพยาบาล พฤติกรรมจริยธรรมและพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมเป็นตำราที่อ่านเข้าใจง่ายมีการยกตัวอย่างในประเด็นทางจริยธรรมประกอบการอธิบาย เหมาะสำหรับนักศึกษาพยาบาล อาจารย์พยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาล สามารถนำไปปฏิบัติใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-26