ระบบควบคุมการให้นมแพะอัตโนมัติด้วยบอร์ดราสเบอร์รี่พาย

ผู้แต่ง

  • ธัชกร อ่อนบุญเอื้อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • กุลวดี เถนว้อง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ระบบควบคุมอัตโนมัติ, การให้นมแพะ, บอร์ดราสเบอร์รีพาย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบควบคุมการให้นมสำหรับการเลี้ยงแพะอัตโนมัติ  ตามความต้องการในแต่ละช่วงอายุ จำแนกเป็นรายเดี่ยว 1 ตัวต่อ 1 ถาด เพื่อสุขอนามัยของลูกแพะ  โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ (1)ออกแบบอุปกรณ์สำหรับตวงนม ชงนมและระบบการให้นม  (2)ออกแบบชุดควบคุมการให้นมอัตโนมัติโดยการนำบอร์ดราสเบอร์รี่พาย (raspberry pi) ที่เป็นคอมพิวเตอร์จิ๋วทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server) สั่งการด้วยภาษาพีเอชพี (PHP) ควบคุมการทำงานของวงจรรีเลย์ และมอเตอร์ จากการทดสอบอุปกรณ์สามารถตวงนมผงได้รอบละ 80 กรัมสามารถชงนมได้สูงสุด 0.4 ลิตร ถังสำหรับชงนมสามารถชงนมได้ครั้งละ  0.4– 4 ลิตร จากการทดสอบวัดปริมาณนมที่ต้องการจริง กับปริมาณนมที่ได้มีค่าความผิดพลาดอยู่ที่ร้อยละ1.88 น้ำนมที่ได้รับมีค่าเฉลี่ย 0.38 ลิตรและใช้เวลาทั้งหมดของกระบวนการเฉลี่ย 45 นาที

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-19

ฉบับ

บท

บทความวิจัย