การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน สำหรับระบบลำเลียงสัมภาระของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ผู้แต่ง

  • ปางรัก แจ่มศักดิ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบินมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • นิศากร สมสุข คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

ระบบสืบค้นข้อมูล, ระบบลำเลียงสัมภาระ, สัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (research and development) มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน สำหรับระบบลำเลียงสัมภาระของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสืบค้นข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้น ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงานศูนย์ควบคุมระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ส่วนปฏิบัติการระบบลำเลียงสัมภาระ ฝ่ายระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ โปรแกรม Microsoft SQL Server Report Builder โดยนำวงจร SDLC (System Development Life Cycle) มาใช้ในการพัฒนาระบบสืบค้น และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ผลการวิจัย พบว่า (1) การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน สำหรับระบบลำเลียงสัมภาระของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น 4 ประการคือ สามารถสืบค้นจำนวนสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบินที่มาจากเที่ยวบินขาเข้าทั้งหมดของสายการบินที่ต้องการสืบค้น สามารถสืบค้นจำนวนสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบินขาออกทั้งหมดของสายการบินที่ต้องการสืบค้น สามารถออกงานตารางจำแนกจำนวนสัมภาระขาออกของแต่ละเที่ยวบิน และสามารถออกรายงานจำนวนจุดรองรับสัมภาระขาออกที่เหมาะสมกับปริมาณสัมภาระ (2) ความพึงพอของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสืบค้นข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( = 4.47, SD = 0.60)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-19

ฉบับ

บท

บทความวิจัย