ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของประชาชน อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ผู้แต่ง

  • อมลรดา รงค์ทอง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • สุพัฒนา คำสอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการมีส่วนร่วม, โรคไข้เลือดออก, การสนับสนุนทางสังคม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 273 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อีต้า และสถิติถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกอยู่ในระดับระดับปานกลาง (= 2.52 , SD = 0.334) โดยมีส่วนร่วมในการสมทบค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนอยู่ในระดับต่ำที่สุด (= 1.98 , SD = 0.750) และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก  และสถานภาพสมรส สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกได้ร้อยละ 41.1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เพื่อนำผลการวิจัยมาเป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานสาธารณสุขในการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-19

ฉบับ

บท

บทความวิจัย