ผลกระทบจากการใช้ยาชุดแก้ปวดที่ปนเปื้อนสารสเตียรอยด์ ที่ไม่เป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

ผู้แต่ง

  • วราพร เขียวงาม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • อาจินต์ สงทับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสำคัญ:

ยาชุดแก้ปวด, สารสเตียรอยด์, ไม่เป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์, วัฒนธรรมทางสุขภาพ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีการใช้ยาชุดแก้ปวดที่ปนเปื้อนสาร สเตียรอยด์ ที่ไม่เป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เพื่อลดการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมแก่ประชาชน สร้างการรับรู้เรื่องประโยชน์และอันตรายในเรื่องการใช้ยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากปัญหาเรื่องยาชุดที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับจุลภาคไปจนถึงระดับมหภาค กล่าวคือสารสเตียรอยด์สังเคราะห์เป็นสารที่มีผลต่อระบบต่างๆในร่างกายทุกระบบ เช่น ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ กระดูกผุ กระดูกพรุน อาการไม่พึงประสงค์อื่นๆในหลายระบบ ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยที่ทำให้ผู้ที่บริโภคยาชุดที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวต้องเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานขึ้น และมีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาตัวในแต่ละปีที่เพิ่มขึ้น นับเป็นผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของชาติอย่างมหาศาล เนื่องด้วยคุณสมบัติในการรักษาของสารสเตียรอยด์ที่ให้ผลในเรื่องการรักษาโรคได้ดีและรวดเร็ว ประเด็นเรื่องช่องว่างของการควบคุมผ่านมาตรการของรัฐ ระบบบริการทางสุขภาพของรัฐที่ขาดมุมมองมิติทางด้านสังคม ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางสุขภาพของคนที่เปลี่ยนไป นำมาสู่ประเด็นปัญหาการใช้ยาที่ไม่มีข้อบ่งใช้ในทางการแพทย์ ที่ยังคงดำเนินอยู่จนถึงในปัจจุบัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-19

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ