การเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ผู้แต่ง

  • Prapaporn Kullimratchai

คำสำคัญ:

ข้อมูลขนาดใหญ่, วิทยาศาสตร์ข้อมูล, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, ผลิตภัณฑ์ข้อมูล

บทคัดย่อ

 Data Science หรือ วิทยาศาสตร์ข้อมูล คือสาขาสหวิทยาการใหม่ ที่สังเคราะห์และสร้างขึ้นบนพื้นฐานของสถิติ สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และการจัดการ เพื่อแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกและนำไปใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ บทความนี้จะกล่าวถึง คุณลักษณะของ Big Data นิยามของ Data Science หรือ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ทักษะที่สำคัญต่อการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล และขั้นตอนการทำวิทยาศาสตร์ข้อมูล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-28