การพัฒนาวิธีการคัดเลือกข้อสอบข้อถัดไปโดยใช้วิธีอาณานิคมมดสำหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง

  • Ratchakrit Tanapattanadol Doctor of Philosophy Program in Research and Statistics in Cognitive Science, Burapha University
  • Seree Chadcham College of Research Methodology and Cognitive Science, Burapha University
  • Piyathip Pradujprom College of Research Methodology and Cognitive Science, Burapha University

คำสำคัญ:

วิธีการคัดเลือกข้อสอบข้อถัดไป, การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์, วิธีอาณานิคมมด

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการคัดเลือกข้อสอบข้อถัดไปโดยใช้วิธีอาณานิคมมดสำหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งกระบวนการพัฒนาที่ผู้วิจัยนำเสนอประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ (1) การแบ่งกลุ่มข้อสอบจากคลังข้อสอบและการออกแบบกฎที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้าสู่กระบวนการของวิธีอาณานิคมมด (2) การออกแบบกระบวนการของวิธีอาณานิคมมดให้สามารถเลือกข้อสอบข้อถัดไปได้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้สอบ (3) รูปแบบการดำเนินการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์  การทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการที่นำเสนอดังกล่าว ได้ทำการวัด 2 ด้าน คือ ด้านการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบ และด้านจำนวนข้อสอบที่ใช้ทดสอบ ซึ่งดำเนินการภายใต้สถานการณ์จำลองมัลติคาโร โดยจำลองคลังข้อสอบตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบซึ่งเลือกใช้โมเดลโลจิสติกแบบ 3 พารามิเตอร์  จำลองผลการตอบข้อสอบ และจำลองค่าความสามารถที่แท้จริงของผู้สอบ  จากนั้นทำการคำนวณค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) และค่าความลำเอียงเฉลี่ย (average bias) ของการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบเทียบกับค่าความสามารถที่แท้จริงของผู้สอบ และค่ามัธยฐาน (median) ของจำนวนข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับวิธีการคัดเลือกข้อสอบข้อถัดไปโดยใช้เกณฑ์สารสนเทศสูงสุด และวิธีการคัดเลือกข้อสอบข้อถัดไปโดยใช้เกณฑ์ของเฮอร์วิคซ์และมีการควบคุมการใช้ข้อสอบ  ผลการทดลองพบว่าวิธีการคัดเลือกข้อสอบข้อถัดไปโดยใช้วิธีอาณานิคมมดมีค่าเฉลี่ย RMSE = 0.074  ค่าเฉลี่ย Average Bias = 0.001 และค่า Median = 15 ดังนั้นวิธีการคัดเลือกข้อสอบที่พัฒนาขึ้นดังกล่าวจึงมีประสิทธิภาพโดยรวมสูงกว่าวิธีการคัดเลือกข้อสอบข้อถัดไปโดยใช้เกณฑ์สารสนเทศสูงสุด และวิธีการคัดเลือกข้อสอบข้อถัดไปโดยใช้เกณฑ์ของเฮอร์วิคซ์และมีการควบคุมการใช้ข้อสอบ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-28