การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ กับการพัฒนาสมรรถนะการดูแลสุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ผู้แต่ง

  • Mukda Seethalanuchit Faculty of Science, Buriram Rajabhat University

คำสำคัญ:

การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์, พัฒนาสมรรถนะการดูแลสุขภาวะทางจิตวิญญาณ,นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เพื่อการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลในการดูแลสุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นประเด็นที่สำคัญที่สถาบันการศึกษาและนักการศึกษาทางการพยาบาลควรมีการพัฒนาให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้จากผลการประชุมขององค์การอนามัยโลกในปี 2541 และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ของไทยได้กำหนดเรื่องจิตวิญญาณเป็นองค์ประกอบของสุขภาพ ผลการศึกษาการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยโดยบทบาทของพยาบาลและการพัฒนาในการจัดการทางการศึกษาใน 10 กว่าปีที่ผ่าน มาจำนวน 35 เรื่อง พบว่าได้มีข้อเสนอแนะให้มีการดำเนินการพัฒนาในการจัดการศึกษาให้ชัดเจนในหลักสูตร ดังนั้นแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เพื่อการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในการดูแลสุขภาวะทางจิตวิญญาณจะเป็นแกนสำคัญที่จะส่งผลต่อคุณภาพของการผลิตนักศึกษาพยาบาลให้เป็นพยาบาลวิชาชีพที่สมรรถนะส่งเสริมและดูแลสุขภาวะทางจิตวิญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-28