การเพิ่มประสิทธิภาพแผงโซลาร์เซลล์ด้วยระบบน้ำหมุนเวียนอัตโนมัติ

ผู้แต่ง

  • Patiphan Kerdlap Faculty of Engineering, Eastern Asia University

คำสำคัญ:

ระบบน้ำหมุนเวียน, การลดอุณหภูมิ, แผงโซลาร์เซลล์

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกำลังไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ โดยการ ลดอุณหภูมิแผงโซลาร์เซลล์ด้วยระบบน้ำหมุนเวียนอัตโนมัติ ทำการทดสอบเปรียบเทียบแผงโซลาร์เซลล์ที่ทำงานปกติ และแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งระบบลดอุณหภูมิ ทำการบันทึกผลการทดสอบตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 14.00 น. พบว่าในสภาวะที่แผงโซลาร์เซลล์ทำงานปกติบริเวณหน้าแผงโซลาร์เซลล์มีอุณหภูมิสะสมที่สูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อการผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงโซลาร์เซลล์ ร้อยละ 9.75 และจากการทดสอบของแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งระบบลดอุณหภูมิ การทำงานของระบบสามารถลดอุณหภูมิหน้าแผงโซลาร์เซลล์ได้ดี ทำให้แผงโซลาร์เซลล์ผลิตกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.47

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-25

ฉบับ

บท

บทความวิจัย