แนวทางการยกระดับการจัดการพลังงานด้วยมาตรฐานสากล ISO 50004 และ ISO 50006: กรณีสถานศึกษา

ผู้แต่ง

  • Thanakorn Namhormchan Faculty of Engineering, Eastern Asia University

คำสำคัญ:

การจัดการพลังงาน, พลังงานไฟฟ้า, สถานศึกษา, มาตรฐานสากล

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานตามกฎหมาย หรือการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะการดำเนินการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50004 และ ISO 50006 แนวทางการยกระดับการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล และตัวอย่างแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานของระบบในสถานศึกษาที่มีการใช้พลังงานสูงและมีโอกาสในการปรับปรุงเพื่อลดการใช้พลังงาน เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับการจัดการพลังงานให้มีมาตรฐาน มีการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-25

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ