ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการปลูกขนกำมะหยี่ ในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยางขอบกระจกรถยนต์ ด้วยหลักการซิกส์ซิกมา

ผู้แต่ง

  • Weerawat Innupat Master of Business Administration Program, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
  • Supaporn Kupimai Master of Business Administration Program, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

คำสำคัญ:

ซิกส์ ซิกม่า, ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการ, กระบวนการปลูกขนกำมะหยี่

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการปลูกขนกำมะหยี่ โดยใช้หลักการของซิกส์ ซิกม่า (Six Sigma) เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดของเสีย ในกระบวนการปลูกขนกำมะหยี่ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข โดยศึกษากระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มการผลิตไปจนถึงการตรวจสอบ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะส่งมอบต่อไปยังกระบวนการถัดไป จากการศึกษาตามขั้นตอนและวิธีการของซิกส์ ซิกม่า ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (DMAIC) พบว่าของเสียของปัญหากำมะหยี่แหว่งหลุด มีสาเหตุมาจากออกแบบ Roller ไม่เหมาะสม ขนาดท่อลมเป่าไม่เหมาะสม และอุปกรณ์ชำรุด กำมะหยี่เป็นปุ่ม มีสาเหตุมาจากใบมีด Cutting ไม่คม ความหนาของใบมีดไม่เหมาะสม ขนาดของช่องตะแกรงร่อนกำมะหยี่มีขนาดใหญ่ และความสะอาดของอุปกรณ์ กำมะหยี่เลอะผิวงาน มีสาเหตุมาจากอ่างกาวชำรุด ออกแบบชุดขา ยกงานไม่เหมาะสม และ Sensor ไม่ตัดการทำงาน ปัญหาชิ้นงานตกตู้ มีสาเหตุมาจาก รางโค้งรางเสียรูป และการออกแบบชุดขายกงานไม่เหมาะสม จากผลการปรับปรุงกระบวนการผลิต สามารถลดของเสียปัญหากำมะหยี่แหว่งหลุด ลดลงร้อยละ 60.74 ปัญหากำมะหยี่เป็นปุ่ม ลดลงร้อยละ 54.54 ปัญหากำมะหยี่เลอะผิวงาน ลดลงร้อยละ 84.82 แลปัญหาชิ้นงานตกตู้ ลดลงร้อยละ 74.55 ซึ่งยังสามารถใช้แนวคิดและหลักการขยายผล การปรับปรุงแก้ไขปัญหากับชิ้นงานอื่น ๆ ได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-25

ฉบับ

บท

บทความวิจัย