สถานการณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย: ประเด็นและแนวโน้มการดูแลทางการพยาบาล

ผู้แต่ง

  • Chutchavarn Wongsaree College of Nursing and Health, Suansunundha Rajabhat University

คำสำคัญ:

ภาวะสมองเสื่อม, การพยาบาลผู้สูงอายุ, ประเด็นการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม, แนวโน้มของการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมในประเทศไทย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมมากกว่า229,100คน คาดการณ์ว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 400,200 คนในปี 2563 หลังจากนั้นคาดว่าจะมีจำนวนจะเพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดด ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา คือ ภาวะทุพพลภาพและมีภาวะพึ่งพา ซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นและต้องการการดูแลระยะยาว อันส่งผลกระทบต่อครอบครัวญาติผู้ดูแลระบบบริการสุขภาพเศรษฐกิจบทความนี้จึงเน้นถึงสถานการณ์และปัญหาของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ด้านความชุกและสาเหตุ อธิบายแนวโน้ม ปัจจัยเสี่ยง  ผลกระทบจากภาวะสมองเสื่อมประเด็นและแนวโน้มการดูแลทางการพยาบาลภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ อาทิการเตรียมสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพระยะยาวเพื่อดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมการเตรียมทีมเพื่อดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม  การป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ  การตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุการชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลการดูแลครอบครัว ชุมชนและผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม  เพื่อการดูแลที่มีประสิทธิภาพในผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-25

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ