โรคอ้วน: ภัยเงียบในยุคดิจิทัล

ผู้แต่ง

  • Supinya Kongjarern Faculty of Nursing, Eastern Asia University

คำสำคัญ:

ภาวะน้ำหนักเกิน, โรคอ้วน, ยุคดิจิทัล

บทคัดย่อ

ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของโลกและนำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน อาทิ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง มะเร็ง ภาวะหายใจลำบากและหยุดหายใจขณะหลับ เป็นต้น ซึ่งปัญหาสุขภาพเหล่านี้เป็นสาเหตุการตายที่สำคัญ ดังอาจกล่าวได้ว่าเป็น “ฆาตกรเงียบ” และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือที่เรียกว่ายุคสื่อสารไร้พรมแดน ทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตและการทำงานมากขึ้นทั้งในสังคมเมืองและชนบท เกิดปัญหา “สังคมก้มหน้า” ชีวิตติดจอ ส่งผลกระทบต่อการมีกิจกรรมทางกายลดลง กอปรกับการใช้ชีวิตแบบเร่งด่วนในการบริโภคอาหาร นิยมเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปที่สะดวกในการบริโภคภายในเวลาที่จำกัด และสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง สิ่งต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนโดยที่เราไม่รู้ตัว การป้องกันปัญหาดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของความพอดีและพอเพียงจึงเป็นสิ่งจำเป็นในยุคดิจิทัล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-12-25

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ