การใช้โมเดล DINA และ G-DINA เพื่อวินิจฉัยความรอบรู้ทางการพยาบาล

Main Article Content

Suphamon Chansakul
Sukanya Boonsri

Abstract

โมเดลวินิจฉัยจัดประเภทเป็นวิธีการที่น่าสนใจในการประเมินวินิจฉัยความรอบรู้ทางการพยาบาล การวินิจฉัยใช้วิธีการทางสถิติประมาณค่าคุณลักษณะ/ทักษะต่างๆ ที่ต้องการวัดเพื่อจัดประเภทผู้สอบ โมเดลสถิติในการวินิจฉัยจัดประเภท ได้แก่ G–DINA Model เป็นโมเดลแบบชดเชยได้ การตอบถูกในข้อคำถามนั้นโดยทักษะบางทักษะสามารถถูกชดเชยได้ด้วยทักษะที่สูงกว่า และ DINA Model เป็นโมเดลแบบไม่ชดเชยซึ่งผู้สอบจะตอบถูกเมื่อมีทักษะครบทุกทักษะในข้อคำถามนั้น การประเมินประสิทธิภาพของโมเดลพิจารณาจากค่าสถิติความสอดคล้องโดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลเชิงสัมบูรณ์และเชิงสัมพัทธ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ