การใช้โมเดล DINA และ G-DINA เพื่อวินิจฉัยความรอบรู้ทางการพยาบาล

ผู้แต่ง

  • Suphamon Chansakul Faculty of Nursing, Eastern Asia University
  • Sukanya Boonsri Faculty of Technical Education, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

คำสำคัญ:

โมเดลวินิจฉัยจัดประเภท, โมเดลการชดเชยได้, โมเดลการไม่ชดเชย, โมเดล DINA, โมเดล G-DINA

บทคัดย่อ

โมเดลวินิจฉัยจัดประเภทเป็นวิธีการที่น่าสนใจในการประเมินวินิจฉัยความรอบรู้ทางการพยาบาล การวินิจฉัยใช้วิธีการทางสถิติประมาณค่าคุณลักษณะ/ทักษะต่างๆ ที่ต้องการวัดเพื่อจัดประเภทผู้สอบ โมเดลสถิติในการวินิจฉัยจัดประเภท ได้แก่ G–DINA Model เป็นโมเดลแบบชดเชยได้ การตอบถูกในข้อคำถามนั้นโดยทักษะบางทักษะสามารถถูกชดเชยได้ด้วยทักษะที่สูงกว่า และ DINA Model เป็นโมเดลแบบไม่ชดเชยซึ่งผู้สอบจะตอบถูกเมื่อมีทักษะครบทุกทักษะในข้อคำถามนั้น การประเมินประสิทธิภาพของโมเดลพิจารณาจากค่าสถิติความสอดคล้องโดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลเชิงสัมบูรณ์และเชิงสัมพัทธ์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-12-25

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ