การประเมินความเสี่ยงและแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับการปฏิบัติงานพื้นที่ลานจอดอากาศยาน

Authors

  • Nattapon Khonsue Master of Science Program in Aviation Management , Eastern Asia University
  • Nisakorn Somsuk Faculty of Aviation, Eastern Asia University

Keywords:

การประเมินความเสี่ยง, แผนบริหารจัดการความเสี่ยง, งานพื้นที่ลานจอดอากาศยาน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเป็นการศึกษาในกรณีศึกษาพื้นที่ลานจอดอากาศยานของท่าอากาศยานดอนเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่ลานจอดอากาศยาน (2) ประเมินความเสี่ยง และ (3) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งการวิจัยนี้ เริ่มจากการระบุความเสี่ยงโดยการจัดทำบัญชีรายการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่ลานจอดอากาศยาน แล้วจึงระบุความเสี่ยงโดยใช้แบบตรวจสอบรายการ ในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง กลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ลานจอดอากาศยานจำนวน 5 คนได้ประเมินความเสี่ยงแต่ละรายการ โดยแบ่งออกเป็นความเสี่ยงระดับน้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด โดยพิจารณาจากโอกาสและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น และในขั้นตอนการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น จะเป็นการจัดทำแผนที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ผลการประเมินความเสี่ยงพบว่า (1) มีความเสี่ยงระดับสูงจำนวน 1 รายการที่ต้องดำเนินการจัดทำแผนลดและแผนควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และ (2) มีความเสี่ยงระดับปานกลางจำนวน 19 รายการที่ต้องดำเนินการจัดทำแผนควบคุมความเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง นอกจากนี้ ในงานวิจัยนี้ยังได้ทำการประเมินความเหมาะสมของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทั้ง 20 รายการที่ได้จัดทำขึ้น โดยกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนจำนวน 10 คน ซึ่งพบว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกรายการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-12-25

Issue

Section

บทความวิจัย