แบบจำลองการพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการวางแผนพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่

Main Article Content

Kittichet Nontasud
Teerapot Wessapan

Abstract

งานวิจัยนี้นำเสนอการศึกษาเปรียบเทียบการสร้างแบบจำลองการพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของท่าอากาศยานเชียงใหม่ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม กับวิธีวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ โดยทำการเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ด้วยค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ เพื่อเลือกแบบจำลองการพยากรณ์ที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับการพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของท่าอากาศยานเชียงใหม่ในอนาคต งานวิจัยนี้ทำการศึกษาตัวแปรทั้งหมดจำนวน 4 ตัวแปรโดยแบ่งเป็นตัวแปรอิสระจำนวน 3 ตัวแปร ได้แก่ จำนวนเที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสาร จำนวนสินค้าและไปรษณีย์ และตัวแปรตามจำนวน 1 ตัวแปร คือ พลังงานไฟฟ้า ซึ่งตัวแปรเหล่านี้เป็นข้อมูลสถิติย้อนหลังระหว่างปี 2551-2559 จากการศึกษาวิจัยพบว่าการพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม และวิธีวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ มีค่าเฉลี่ยร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เท่ากับ 1.64 และ 2.57 ตามลำดับ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมเหมาะสำหรับนำไปพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของท่าอากาศยานในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย