ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศความปลอดภัยกับพฤติกรรมความเสี่ยงในการทำงานของพนักงานท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • Khemmanat Aumnuaiworachai Master of Science Program in Aviation Management, Eastern Asia University
  • Teerapot Wessapan Faculty of Aviation, Eastern Asia University

คำสำคัญ:

บรรยากาศความปลอดภัย, พฤติกรรมความเสี่ยง, ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศความปลอดภัยกับพฤติกรรมความเสี่ยงในการทำงานของพนักงานท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และ (2) เพื่อสร้างสมการสำหรับการทำนายพฤติกรรมความเสี่ยงในการทำงานของพนักงานในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 90 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ จากนั้นใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนำผลมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  Pearson’s Product Correlation และ การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณด้วยวิธีการถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า (1) บรรยากาศความปลอดภัยในแต่ละปัจจัย ได้แก่ ความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ด้านการให้ความสำคัญของความปลอดภัย ด้านการอบรม และด้านความกดดันเพื่อให้ได้ผลผลิต มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความเสี่ยงในการทำงานที่ระดับนัยสำคัญ 0.05  และ (2) สมการในการทำนายพฤติกรรมความเสี่ยงในการทำงานเป็นดังนี้ พฤติกรรมความเสี่ยงในการทำงาน () = 3.256 -0.417 (การอบรม) + 0.163 (ความกดดันเพื่อให้ได้ผลผลิต)

 บรรยากาศความปลอดภัย, พฤติกรรมความเสี่ยง, ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-12-25

ฉบับ

บท

บทความวิจัย