กลวิธีการพัฒนาสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล

Main Article Content

Kittiporn Nawsuwan
Prapipis Singhasem
Malee Kumkong
Noppcha Singweratham

Abstract

การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการพัฒนาสมรรถนะ และความเป็นไปได้ของกลวิธีการพัฒนาสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาดำเนินการวิจัยเป็น 2ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1ศึกษากลวิธีการพัฒนาสมรรถนะ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ 9 คน แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ขั้นตอนที่ 2การตรวจสอบความเป็นไปได้ของกลวิธีการพัฒนาอัตลักษณ์โดยเก็บรวบรวมข้อมูลอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล จำนวน 27 คน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่พัฒนามาจากกลวิธีการพัฒนาสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .99 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที (t - test) ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีการพัฒนาสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาที่มีความเป็นไปได้สู่การนำไปปฏิบัติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001, .01 และ .05 มีกลวิธี 18 กลวิธี จาก ทั้งหมด 66 กลวิธี ประกอบด้วยด้านนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ และด้านการสร้างการรู้คิด/การสร้างแรงจูงใจดังนั้นควรนำกลวิธีไปใช้กำหนดนโยบาย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร สิ่งสนับสนุน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย