ประสบการณ์การจัดการตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน

Main Article Content

Ausanee Wanchai
Sukanya Muangthong

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การจัดการตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครสาธารณสุขที่อาศัยอยู่ในจังหวัดหนึ่งในเขตภาคเหนือของประเทศไทยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเป็นเบาหวาน จำนวน 22 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีของแฮ็ช (Hatch) ผลการวิจัยพบว่าประสบการณ์การจัดการตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขที่เป็นเบาหวาน สามารถจำแนกได้ 3 ด้าน ดังนี้ คือ (1) ตั้งต้นรับความรู้จากบุคลากรสาธารณสุข ได้แก่ (1.1) การอบรมในฐานะของอาสาสมัครสาธารณสุข (1.2) การได้รับการสอนเมื่อไปพบแพทย์ (2) ปรับทุกข์สุขกับคนในครอบครัว ในด้าน (2.1) จิตใจ (2.2) การเตรียมอาหาร และ (3) เชื่อมั่นว่าตัวมีสมรรถนะในการจัดการกับโรค โดย (3.1) การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และ(3.2) การใช้ตนเตือนตนในการจัดการโรคเบาหวาน ดังนั้นจากผลการวิจัยดังกล่าวจึงมีข้อเสนอนะว่าบุคลากรสาธารณสุขควรมีจัดกิจกรรมเพื่อเสริมความเชื่อมั่นในสมรรถนะตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขที่เป็นเบาหวานให้มากขึ้น และเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย