กองบรรณาธิการ

 

บรรณาธิการ

 

 

ดร.กัญจน์ณิชา โภคอุดม

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

กองบรรณาธิการ

 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ดร.อรษา สุตเธียรกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญใจ ศรีสถิตนรากูร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ รังสรรค์เสรี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิศา ชายเกลี้ยง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เดชะศิลารักษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภฉัตร ธารีลาภ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งตะวัน สุภาพผล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

เรืออากาศโท ดร.สุฐิต ห่วงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

 

Mr. Oriville Leonard Trudo

Eastern Asia University

 

 

Dr. Wayne N. Phillips

Mahidol University

 

 

 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

 

อาจารย์จรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

 

นางสาวนริศรา ทุมมณี

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

ออกแบบปก/จัดรูปเล่ม

 

 

อาจารย์วิลาวรรณ สุขมาก

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

 

นางสาวนริศรา ทุมมณี

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

พิสูจน์อักษรประจำฉบับ

 

 

นางสาวนริศรา ทุมมณี

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

 

นางสาวเสาวลักษณ์ชัยสิทธิ์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย