กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 

ดร.โชติรัส ชวนิชย์

อธิการบดี

บรรณาธิการ

ดร.กัญจน์ณิชา โภคอุดม                           

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล

ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน

รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญใจ ศรีสถิตนรากูร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.นุชสรา เกรียงกรกฎ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิศา ชายเกลี้ยง

รองศาสตราจารย์ ดร.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งตะวัน สุภาพผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เดชะศิลารักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภฉัตร ธารีลาภ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาดา สุขศิลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา โซ๊ะสลาม

อาจารย์อุบลรัตน์ ชนะโรค

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

ดร.จรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ

นางสาวนริศรา ทุมมณี

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ออกแบบปก/จัดรูปเล่ม

 

นางสาวนริศรา ทุมมณี

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

พิสูจน์อักษรประจำฉบับ

 

ดร.จรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวนริศรา ทุมมณี

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย