ที่ปรึกษา

ดร.โชติรัส ชวนิชย์

อธิการบดี

 

 

 

บรรณาธิการ

ดร.กัญจน์ณิชา โภคอุดม

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.อรษา สุตเธียรกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญใจ ศรีสถิตนรากูร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ รังสรรค์เสรี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งตะวัน สุภาพผล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เดชะศิลารักษ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภฉัตร ธารีลาภ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาดา สุขศิลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

เรืออากาศโท ดร.สุฐิต ห่วงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

Mr. Oriville Leonard Trudo

Eastern Asia University

 

 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์จรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นางสาวนริศรา ทุมมณี

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ออกแบบปก/จัดรูปเล่ม

อาจารย์วิลาวรรณ สุขมาก

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

นางสาวนริศรา ทุมมณี

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

พิสูจน์อักษรประจำฉบับ

นางสาวนริศรา ทุมมณี

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยสิทธิ์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย