ที่ปรึกษา
อาจารย์โชติรัส ชวนิชย์                                                อธิการบดี
อาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์                                           รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยมาส สินธุประมา                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 
คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ (EditorialAdvisory Board)
ศาสตราจารย์ จงจิตร์ หิรัญลาภ                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ครรชิต มาลัยวงศ์                             ราชบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ บุญมี เณรยอด                                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี         มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ เพลินทิพย์ โกเมศโสภา                   มหาวิทยาลัยมหิดล
Jerrold M. Michael                                                 U.S. Public Health Service
 
ประธานบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยมาส สินธุประมา                     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรพจน์ เวศพันธ์ุ                            มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 
กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ เตมีย์                         มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ วันเพ็ญ แก้วปาน                            มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ นุจรี ไชยมงคล                               มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ้งตะวัน สุภาพผล                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศาสตราจารย์ อรษา สุตเธียรกุล                                 มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ บุญใจ ศรีสถิตนรากูร                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ วิเชียร ชุติมาสกุล                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์               มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เรืออากาศโท สุฐิต ห่วงสุวรรณ                                  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
Mr. Leonard Trudo                                              Eastern Asia University
Mr. Wayne N. Phillips                                          Mahidol University International  College
 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นางสาวนริศรา ทุมมณี                                                มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 
ออกแบบปก/จัดรูปเล่ม
อาจารย์วิลาวรรณ สุขมาก                                          มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
นางสาวนริศรา ทุมมณี                                               มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 
พิสูจน์อักษรประจำฉบับ
นางสาวนริศรา ทุมมณี                                                มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยสิทธิ์                                      มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย