ที่ปรึกษา

อาจารย์โชติรัส ชวนิชย์

อธิการบดี

อาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยมาส สินธุประมา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

 

คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ (EditorialAdvisory Board)

ศาสตราจารย์ จงจิตร์ หิรัญลาภ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ครรชิต มาลัยวงศ์

ราชบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ บุญมี เณรยอด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ เพลินทิพย์ โกเมศโสภา

มหาวิทยาลัยมหิดล

Jerrold M. Michael

U.S. Public Health Service

 

ประธานบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยมาส สินธุประมา

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

บรรณาธิการ

ดร.กัญจน์ณิชา โภคอุดม

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

กองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ เตมีย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ วันเพ็ญ แก้วปาน

มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ นุจรี ไชยมงคล

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ้งตะวัน สุภาพผล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศาสตราจารย์ อรษา สุตเธียรกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ บุญใจ ศรีสถิตนรากูร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ วิเชียร ชุติมาสกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เรืออากาศโท สุฐิต ห่วงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Mr. Leonard Trudo

Eastern Asia University

Mr. Wayne N. Phillips

Mahidol University International  College

 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

นางสาวนริศรา ทุมมณี

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

 

ออกแบบปก/จัดรูปเล่ม

 

อาจารย์วิลาวรรณ สุขมาก

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวนริศรา ทุมมณี

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

 

พิสูจน์อักษรประจำฉบับ

 

นางสาวนริศรา ทุมมณี

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยสิทธิ์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย