ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

Main Article Content

ศศิธร ชิดนายี
วราภรณ์ ยศทวี

บทคัดย่อ

          การศึกษาเชิงสำรวจภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 898 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณาและ Chi – Square ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างสูบบุหรี่ร้อยละ 12.25 เพศชายสูบบุหรี่ร้อยละ 10.03 เพศหญิงร้อยละ 2.79  เคยสูบบุหรี่ ร้อยละ 38.08 เหตุผลที่ลองสูบบุหรี่ส่วนมากร้อยละ 26.39 สูบเพราะอยากลอง อายุเฉลี่ยที่สูบบุหรี่ 13.43 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.22)  ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่ต่อเดือนเฉลี่ย 309.08 บาท (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.77) สถานที่สูบบุหรี่ส่วนมากร้อยละ 48.78 สูบที่บ้าน ในครอบครัวมีพ่อสูบบุหรี่ร้อยละ 36.08 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา พื้นที่ของโรงเรียน เพื่อนสนิทชักชวนให้สูบ และมีคนสูบบุหรี่มาอยู่ใกล้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

1. enters for disease control and prevention. (2006, June). Youth risk behavior survey, 2005. Surveillance summaries. MMWR: 55 (SS-5).

2. Center for alcohol studies. (2011). Provincial alcohol report 2011. Nonthaburi: The graphic - systems- co-ltd. (in Thai)

3. Jankaew,J., Homsin, P., & Srisuriyawet, R. (2018). Factors related to smoking Initiation among male students in lower secondary schools, Pathum Tani. Journal of Nursing Science Chulalongkorn university, 27(2),99-109. (in Thai)

4. Junnual, N. & Suebsamran, P. (2016). The situation of smoking behavior among staff and students at Ubon Ratchathani university: smoke free Ubon Ratchathani University project. Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani university, 18(2): 1-10. (in Thai)

5. Krungkraipetch,L. & Krungkraipetch,K. (2017). Factor affecting Smoking behavior of undergraduate students in Burapha university. Burapha Medical Journal,4(1), 21-30. (in Thai)

6. Matsee, C. & Warawichit,C. (2017). Promotion of health literacy: From concept to practice. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal. 9(2),97-111. (in Thai)

7. National statistical office, ministry of Information and Communication technology.(2014). The smoking and drinking behaviour survey 2014. Bangkok: Text and Journal Publication. (in Thai)

8. Petchlek,P., Suwanvala, S.& Tiparat, W.(2016). Factors influencing the behavior of health promotion principles of national health in personal hygiene of primary school students in Trang province. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal. 8(2), 47 - 59. (in Thai)

9. Pitayarangsarit, S., Chotbenjamaporn, P., & Pankrajang, P. (2016). The summary of tobacco control in Thailand (2016). Bangkok: Charoendeemankhong Printing. (in Thai)

10. Phon-In, K., Ingathawornwong ,T., & Kritcharoen, S. (2008). Sexual risk behavior among male adolescents at high school. Songkla: Faculty of Nursing, Prince of Songkla University. (in Thai)

11. Sattapong,C., Kusol,K.,Aekwarangkoon,S., & Junlapeeya, P.(2010). Health risk behaviors among adolescents in Nakhon Si Thammarat province. Journal of Nursing and Education, 3(3): 51-63. (in Thai)

12. Sirirassamee,T., Sirirassamee,B., Borland,R., & Fong, G.T.(2009). Risk factors of tobacco use among Thai adolescents: Finding from international tobacco control policy survey southeast asia (ICT-SEA). Journal of Medicine Association Thai. 92 (Suppl 3): S4-8. (in Thai)

13. Sirirassamee, T., Sirirassamee, B., Holumyong, C, Jampaklay, A., Gainrote,P., & Konkaew,T. (2013). Impact of point-of-sale tobacco display bans in Thailand, among Thai adolescents wave 5 (2012): Finding from international tobacco control (ITC) Southeast Asia Survey. Nakhon Pathom: Institute for population and social research, Mahidol university. (in Thai)

14. Thonglua,K. (2007). Factors relating to smoking behavior among male Vocational Education students Samut Songkhram province. Master of science (Health Education), Health education, department of physical education, Kasetsart university. (in Thai)