การมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

Main Article Content

นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรระหว่างก่อนกับหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 คน โดยวิธีการสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร แบบทดสอบความรู้และแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพความตรงโดยมีค่า IOC เท่ากับ 0.66 – 1 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76 และ 0.98 และค่าความยากเท่ากับ 0.20 – 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) และPaired Sample t – test ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p<.05)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

1. Ban NongKhamin Health Promoting Hospital (2015). Medical Record: Farmer Population. Phitsanulok: Ban NongKhamin Health Promoting Hospital. (in Thai)
2. Bureau of Occupational and Environment Disease, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2015). Diseases from occupational activities and environmental incident report 2015. Retrieved from: http://envocc.ddc.moph.go.th/uploads/sit
uation/01_envocc_situation_58.pdf;Retrieved date: 22 September 2017.(in Thai)
3. Cohen, J.M. & Uphoff, N.T. ( 1980). Participation’s Place in Rural Develop: Seeking clarity Through Specificity. New York: World Development.
4. Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. (2000). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw - Hill.
5. Green, L.W., & Kreuter, M.W. (1999). Health promotion planning: An education and ecological approach(3rded.) Mountain view: Mayfield publishing.
6. Koomnok, C. and Pimsan, S. (2014). Pesticide Application Behaviors of Agriculturists in Chom Thong Sub-district, Muang District, Phitsanulok, Province, Phetchabun Rajabhat Journal, 16(1): 56-67. (in Thai)
7. PongYoo, A. (2015). Effects of Health Promotion Program on Pesticide Prevention Behavior and Chemical Exposure level among the Farmer, Amphoe PhopPhra, Tak Province. (Thesis) Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner. Phitsanulok: NaresuanUniversity. (in Thai)
8. Somboonnadee W., Laoprasert P. & Wannaprapun B. (2014). Effects of “the organic farmers of Thajalung model” application on pesticidal reduction among agriculturist in Chok Chai district, Nakhon Ratchasima province. Research and development health system journal. 7(2): 43-51. (in Thai)
9. Sujitta, Y. (2011). Effects of Health Belief Program on Pesticide Prevention Behavior Among the Farmer. (Thesis) Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner. Phitsanulok: Naresuan University. (in Thai)