กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล