วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์สูงสุด ดังนั้นบทความทุกบทความต้องผ่านการประเมินก่อนตีพิมพ์โดยพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (ไม่อยู่สถาบันเดียวกับผู้นิพนธ์) และมาจากหลากหลายสถาบัน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์ และผู้ประเมินบทความ (Double blinded peer review)

 

บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์

1. ผู้นิพนธ์ต้องส่งผลงานที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่ส่งต้นฉบับบทความซ้ำซ้อนกับวารสารอื่น

2. ผู้นิพนธ์จะต้องคำนึงถึงจริยธรรมการวิจัย ต้องไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น และจะต้องอ้างอิงผลงาน ภาพ หรือตาราง หากมีการนำผลงานของผู้อื่นมาอ้างอิงในบทความของตนเอง

3. ผู้นิพนธ์จะต้องจัดทำต้นฉบับของบทความตาม "คำแนะนำสำหรับผู้เขียน” หากเป็นผลงานวิจัยจะต้องได้รับการขอจริยธรรมการวิจัยตามหลักการที่ถูกต้อง พร้อมทั้งระบุหมายเลขจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้ชัดเจน

4. ผู้นิพนธ์จะต้องแสดงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงสอดคล้องกับข้อสรุป ผู้นิพนธ์ต้องไม่บิดเบือน ปลอมแปลง หรือนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ

 

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ

1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และต้องคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์ โดยพิจารณาจากความชัดเจน และความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสาร

2. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องและให้ผลที่น่าเชื่อถือ

3. บรรณาธิการต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ของวารสารอย่างเคร่งครัด

4. บรรณาธิการจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์หรือผู้ประเมินบทความ

5. บรรณาธิการต้องไม่นำข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความไปเป็นผลงานของตนเอง

6. บรรณาธิการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนและผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง

7. บรรณาธิการต้องรักษามาตรฐานของวารสาร และพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพ มีความทันสมัยเสมอ

 

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ

1. ผู้ประเมินบทความ ควรตระหนักว่ามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ

2. ผู้ประเมินบทความต้องคำนึงถึงคุณภาพบทความเป็นหลัก พิจารณาบทความภายใต้หลักการและเหตุผลทางวิชาการโดยปราศจากอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัว

3. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

4. ผู้ประเมินบทความต้องไม่นำข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความไปเป็นผลงานของตนเอง

5. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาระยะเวลาประเมินตามกรอบเวลาประเมินที่กำหนด

6. เมื่อผู้ประเมินบทความพบว่า มีส่วนใดของบทความ ที่มีความเหมือนกัน หรือซ้ำซ้อนกับผลงานอื่นๆ ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ