วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ มีกำหนดในการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม ธันวาคม  ในการคัดสรรบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารฯ กองบรรณาธิการยินดีจะรับบทความวิจัยและบทความต่างๆ จากท่าน ทั้งนี้กองบรรณาธิการขอพิจารณาเรื่องที่จะลงตีพิมพ์และเพื่อความสะดวกในการพิจารณา จึงขอแนะนำการเขียนในการเตรียมพิมพ์ต้นฉบับ  ดังนี้

 

ประเภทของเรื่องที่จะลงตีพิมพ์

          1) บทความวิจัย (Research articles or Original article) เป็นบทความที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นจากงานวิจัยของตนเองโดยเน้นบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับวิชาชีพพยาบาล

          2) บทความวิชาการ (Academic article) เป็นบทความที่ผู้เขียนมุ่งนำเสนอเนื้อหาสาระเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว  ได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้วนำมากลั่นกรองเรียบเรียงขึ้นโดยผู้เขียน

 

                 

เงื่อนไขในการส่งผลงานเพื่อลงตีพิมพ์

          1) เป็นผลงานที่ไม่เคยลงตีพิมพ์ หรือกำลังรอตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ

          2) บทความทุกเรื่องต้องผ่านการประเมินหรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบเนื้อหา (Peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน  ถ้าได้รับคำแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขกองบรรณาธิการจะส่งบทความที่ได้รับคำแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมไปยังผู้นิพนธ์ ซึ่งผู้นิพนธ์จะต้องส่งบทความที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วภายใน 2 สัปดาห์ กองบรรณาธิการจะตอบรับการตีพิมพ์ก็ต่อเมื่อบทความได้รับการแก้ไขจนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

          3) บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดคำแนะนำในการตีพิมพ์ต้นฉบับเท่านั้น

 

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

          แบบปกติ      4,000 บาท    (สี่พันบาทถ้วน

          แบบเร่งด่วน  8,000 บาท    (แปดพันบาทถ้วน)

         

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

1) พิมพ์ด้วยตัวอักษร  Thai SarabunPSK  ขนาด 16 แบบ 1 คอลัมน์ พิมพ์หน้าเดียว โดยใช้กระดาษ A4 พิมพ์ให้ห่างจากขอบกระดาษ 2.5 ซม. 

2) ชื่อเรื่อง  พิมพ์ไว้กลางหน้าแรก ขนาดตัวอักษร 18 โดยมีภาษากำกับไว้  ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษพิมพ์ตัวใหญ่ในอักษรตัวแรกของทุกคำ ยกเว้น article

3) ชื่อผู้นิพนธ์ พิมพ์ชื่อผู้นิพนธ์ภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ)   ตัวอย่างเช่น  ศศิธร  ชิดนายี1  กศ.ด. (Sasidhorn  Chidnayee, Ed.D)  ขนาดตัวอักษร  14 pt.  ชิดขอบกระดาษด้านขวา ให้ระบุตัวเลขเป็นตัวยกท้ายชื่อผู้เขียนเพื่อแสดงรายละเอียดสถานที่ทำงาน และ e-mail ของผู้นิพนธ์ทุกท่านไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก ขนาดตัวอักษร 12 pt.

4) บทคัดย่อ  บทคัดย่อมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จำนวนไม่เกิน 300 คำ พร้อมทั้งระบุคำสำคัญ / Key words จำนวน 3-5 คำ บทคัดย่อให้เขียนเป็นความเรียงตามลำดับ ได้แก่  ความเป็นมา  วัตถุประสงค์  กลุ่มตัวอย่าง  วิธีการวิจัย  ผลการศึกษา  และข้อเสนอแนะ

5) เนื้อหา

          5.1  ส่วนประกอบของเนื้อหา

          บทความวิจัย

          ประกอบด้วย  1) บทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  2) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา   3) วัตถุประสงค์การวิจัย 4) สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)  5) กรอบแนวคิดการวิจัย  6) ระเบียบวิธีวิจัย ได้แก่  ประเภทการวิจัย  แบบแผนการวิจัย  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง (ให้ระบุหมายเลขเอกสารการผ่านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มาด้วย)  วิธีการรวบรวมข้อมูล  และการวิเคราะห์ข้อมูล   7) ผลการวิจัย  8) อภิปรายผล  9) ข้อเสนอแนะ  10) reference

          บทความวิชาการ

          ประกอบด้วย  1) บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   2) บทนำ (Introduction)   3) เนื้อเรื่อง  (แสดงสาระสำคัญที่ต้องการนำเสนอตามลำดับ)  4) บทสรุป   5) ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้  6) reference

 

          5.2  รูปแบบการพิมพ์

          -  หัวข้อ  หัวข้อใหญ่ให้พิมพ์ชิดขอบด้านซ้าย  หัวข้อย่อยเว้นห่างจากแนวหัวข้อใหญ่  7  ตัวอักษร  ให้เว้นระยะเมื่อพิมพ์หัวข้อใหญ่อีก

          -  ระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็น  single space 

          -  ตัวเลขใช้เลขอารบิค

          -  การเขียนบทความภาษาไทยให้ยึดหลักของราชบัณฑิตยสถาน  หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษ  ยกเว้นกรณีจำเป็น  ใช้คำย่อที่เป็นสากล และใช้คำย่อในการอ้างอิงครั้งแรกให้ใช้ชื่อเต็ม และ วงเล็บด้วยชื่อย่อ) 

          -  ข้อความภาษาอังกฤษที่แทรกในเนื้อหาให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์เล็ก  ยกเว้นคำศัพท์เฉพาะ

          -  ชื่อตาราง  แผนภูมิ  รูปภาพ ให้ใส่ชื่อตารางหรือคำอธิบายเหนือตาราง  โดยตัวอักษรขนาด  12 pt.

 

          5.3  การเขียนเอกสารอ้างอิง (Reference)

          แนวการเขียนเอกสารอ้างอิงใช้ตามระบบ American Psychological Association (6th edition)  ดังตัวอย่างเช่น 

 

การอ้างอิงในเนื้อหา

         ใช้ระบบนาม ปี  จัดเรียงรายชื่อเอกสารตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่ง  ให้เขียนชื่อสกุลเท่านั้น  ส่วนที่เป็นภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ  กรณีที่ผู้แต่งไม่เกิน  6  คน  ให้เขียนชื่อผู้แต่งทุกคนในการอ้างถึงครั้งแรก  ถ้ามีการอ้างอิงครั้งต่อไปให้ใช้ et al. ต่อท้ายผู้แต่งคนแรก  กรณีที่ผู้แต่งมากกว่า 6 คนขึ้นไป ให้เขียนนามสกุลผู้แต่งคนแรก ตามด้วย  et al. ในการอ้างอิงทุกครั้ง

 

          ตัวอย่าง (Example)

          ........... การเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น  (Sattapang, Kusol, Aehwarang& Junlapuya, 2010)

          ............... มีทัศนคติเชิงบวกต่อการสูบบุหรี่ (Sirirassunee, et al., 2013)

          การศึกษา Drucker and Kugan (2009) ……………………………

          การศึกษาของศศิธร ชิดนายี พบว่า ..................................... (Chidnayee, 2019)

 

การอ้างอิงท้ายฉบับ

          ควรเลือกเฉพาะที่ได้อ้างอิงในเนื้อเรื่องเท่านั้น  ส่วนที่เป็นภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ และใส่ (in Thai) ไว้ด้านท้าย

 

          ตัวอย่างการอ้างอิงจากแหล่งต่าง ๆ

 

- อ้างอิงจากบทความในวารสาร

          รูปแบบ (Format)

 Author. (year). Title . Journal, Vol.(No), page.

          ตัวอย่าง (Example)

Hua, L.F. (1999). Qingdai yilai Sanxia diqu shuihan zaihai de chubu yanjiu .Zhongguo shehui kexue, 17(1), 168–79.

 

- อ้างอิงจากหนังสือ

          รูปแบบ (Format)

Author. (Year). Title . Place: Publisher

          ตัวอย่าง (Example)

Hao, C. (1998). Tang houqi wudai Songchu Dunhuang sengni de shehui shenghuo. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe.

 

- อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ (Thesis/Dissertation)

          รูปแบบ (Format)

Author. (Year).  Title of dissertation [Translated Title of dissertation] (master’s/phd thesis). Name of Institution, Place

          ตัวอย่าง (Example)

Chambliss, D.F. (1982). The bounds of responsibility: A study in the social psychology of nursing ethics. Doctural dissertation yale University, Connecticut.

 

- อ้างอิงจากเว็บไซต์ 

          รูปแบบ (Format)

Author . (Year). Title.Retrived (Year, Month date) from.  

          ตัวอย่าง (Example)

Facione. P.(2015). Critical thinking . Retrieved (2015, March 16).  from https://dx.doi.org/10.1155/2014/578382. 

 

- อ้างอิงจากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ (Conference paper/proceedings)

          รูปแบบ (Format)

Author. (Year).  Title of paper . In Editor (Ed.), Title of conference (Pages). Place: publisher.

          ตัวอย่าง (Example)

Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1991). A motivational approach to self: Integration in persunatityo. In 38. Dienstbier.(Ed.). Nebraska Symposium on Motivation: Vol.38. Perapectives on motivation (pp.227-288) Lincoin: University of Nebraska Press.

 

ความยาวของบทความ

          ทั้งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เมื่อรวมเอกสารอ้างอิงแล้วมีความยาวไม่เกิน 12  หน้า

 

รูปแบบของบทความ

          จัดพิมพ์บทความด้วยโปรแกรม Microsoft Word  พร้อมทั้งบันทึกบทความด้วยนามสกุล .doc และ  .pdf

 

กรุณาส่งต้นฉบับถึง

          กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ E-mail  journal@unc.ac.th และ ส่งต้นฉบับผ่านระบบออนไลน์ Submission ในระบบ ThaiJo ศึกษาเพิ่มเติมจาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/unc/thaijo

          

 

 

 

 

          Copyright: Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal attribution-non-commercial 4.0 international (CC BY-NC 4.0). For more detail please visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

 

 

https://drive.google.com/file/d/158wdlaYkAKrjusT4-l4rOTNOF1pE-1Lp/view?usp=sharing