การดูแลที่ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง: บริการสุขภาพในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง

  • พิมพิมล วงศ์ไชยา
  • อมาวสี อัมพันศิริรัตน์
  • พินทอง ปินใจ

คำสำคัญ:

การดูแลรักษาที่ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง, การบริการสุขภาพ, การเตรียมบุคลากรสุขภาพ

บทคัดย่อ

ในยุคศตวรรษที่ 21 ปัญหาสุขภาพได้เปลี่ยนแปลงไป นั้นคือ การเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อ และโรคเรื้อรัง
และการเพิ่มขึ้นของอัตราผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ประชาชนมีความสนใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย ในการดูแล
รักษาสุขภาพมากขึ้น และต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษามากขึ้น จึงได้มีความพยายามปรับปรุงรูปแบบ ของ
การให้บริการสุขภาพ เป็นการดูแลที่ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพการดูแลรักษาดีขึ้น
และผู้รู้บบริการความพึงพอใจ ต่อบริการสูงขึ้น รวมทั้งลดค่าใช่จ่ายในการรักษา องค์การอนามัยโลก ได้สนับสนุน
ให้นำหลักการการดูแล ที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มาบูรณาการในการให้บริการสุขภาพ อย่างไรก็ตาม มีอุปสรรค
ในการนำแนวคิดนี้ไปใช้ในการปฏิบัติ ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจต่อแนวคิด และทัศนคติของบุคลากร ผู้ให้
บริการสุขภาพ ที่ยังไม่เปลี่ยนจากผู้ให้บริการเป็นศูนย์กลาง เป็นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง การเตรียมผู้ให้บริการ
สุขภาพ ให้มีความรู้และความเข้าใจ และทักษะการดูแลที่ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง จึงเป็นขั้นตอนำคัญ
ที่จะช่วยให้ผู้ให้การบริการสุขภาพมีความพร้อม ในการให้บริการสุขภาพแบบผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง บทความ
นี้ อธิบายคำจำกัดความ และองค์ประกอบของการดูแล ที่ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งอุปสรรคของการ
ปฏิบัติ และแนวทางการนำแนวคิดสู่การปฏิบัติ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ