การประเมินความปวดจากปลายประสาทอักเสบในผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้แต่ง

  • นิสากร วิบูลชัย
  • ศิวพล ศรีแก้ว
  • อัจฉรา มีนาสันติรักษ์
  • ณฐพร คำศิริรักษ์

คำสำคัญ:

ความปวด, ปลายประสาทอักเสบ, เบาหวาน

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาคุณลักษณะ และระดับของความปวดจาก
ปลายประสาทอักเสบ ในผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งชนิดที่ 1 และ 2 ในเขตจังหวัด
มหาสารคาม จำนวน 130 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน
ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความปวด Thai Short-form McGill
Pain Questionnaire วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา
พบว่า คุณลักษณะอาการปวดด้านอารมณ์ที่เกิดขึ้น มากที่สุด ได้แก่ รู้สึกเหนื่อยล้า (ร้อยละ 70) รองลงมา คือ
รู้สึกไม่สบาย (ร้อยละ 58.50) และรู้สึกทรมาน (ร้อยละ 43.10) ส่วนคุณลักษณะอาการปวดด้านความรู้สึกที่
เกิดขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ปวดจี๊ด (ร้อยละ 32.30) และปวดแปลบ (ร้อยละ 32.30) รองลงมา คือ ปวดเกร็ง
(ร้อยละ 27.70) และพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานมีระดับอาการปวด ขณะที่ถูกประเมินอยู่ในระดับเล็กน้อย (M=1.06,
SD=1.17)
ผลการศึกษา ชี้ให้เห็นว่าความปวดจากปลายประสาทอักเสบ ในผู้ป่วยเบาหวานมีความหลากหลายทั้ง
คุณลักษณะอาการปวดด้านอารมณ์ ด้านความรู้สึก และระดับความรุนแรงของอาการปวด ดังนั้น การจัดการ
อาการปวดที่มีประสิทธิภาพ ควรคำนึงถึงความหลากหลายของความปวดดังกล่าว

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิจัย