สุนทรียทักษะภาวะผู้นำที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8

ผู้แต่ง

  • คเณศวร โคตรทา
  • ชนะพล ศรีฤาชา

คำสำคัญ:

สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์, ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ, สุนทรียทักษะภาวะผู้นำ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สุนทรียทักษะภาวะผู้นำกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอในเขต
สุขภาพที่ 8 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอในเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 141 คน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 12 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน และหาความ
เที่ยงโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาช ได้ค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน
ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent t-test, One-way ANOVA, การหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า
สุนทรียทักษะภาวะผู้นำภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 4.10 (SD=0.45) และการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13 (SD=0.58) โดยสุนทรียทักษะภาวะผู้นำมี
ความสัมพันธ์ระดับสูงทางบวกกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอใน
เขตสุขภาพที่ 8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.768, p-value<0.001) ทั้งนี้สุนทรียทักษะภาวะผู้นำด้านทักษะ
ในการพัฒนาตนเอง ทักษะในการสอนงาน ทักษะในการวางแผนและจัดองค์กร คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านการ
ศึกษา (ระดับปริญญาโทขึ้นไป) และระยะเวลาในการเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสามารถร่วมกันพยากรณ์การ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8 ได้ร้อยละ 65.25
(R2=0.653, p-value<0.001)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิจัย