การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

ผู้แต่ง

  • มาธุพร พลพงษ์
  • ซอฟียะห์ นิมะ
  • ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย

คำสำคัญ:

การพัฒนารูปแบบ, การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก, การมีส่วนร่วมของชุมชน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รวบรวมข้อมูล โดย
การสนทนากลุ่ม และใช้กระบวนการ A-I-C จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวแทนผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน
ในตำบลโคกสัก หมู่บ้านละ 4 คน จำนวน 13 หมู่บ้าน รวม 52 คน และประเมินผลจากแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อรูปแบบที่ได้ ความรู้ และการปฎิบัติตนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก การวิเคราะห์ข้อมูล
จากกระบวนการ A-I-C ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และข้อมูลการประเมินผลรูปแบบใช้สถิติพรรณนา และสถิติ
paired t-test ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย กิจกรรม 6 ด้าน คือ 1) การมีส่วนร่วมของประชาชน
2) การออกกฎเกณฑ์ของชุมชน 3) การมีผู้นำที่เข้มแข็งและกรรมการรับผิดชอบที่ชัดเจน 4) การประชาสัมพันธ์
5) การสนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่ายในชุมชน และ 6) ชุมชนมีความตระหนัก การประเมินผลการนำรูปแบบ
ไปใช้ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 95.7 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบฯ การประเมินความรู้ ก่อนและหลังการใช้รูป
แบบฯ ไม่มีความแตกต่าง ส่วนการปฏิบัติก่อนและหลังใช้รูปแบบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p<0.05)
ข้อเสนอแนะ ควรนำรูปแบบในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้กับ ตำบล
อื่น ๆ ในอำเภอบางแก้ว หรือพื้นที่อื่น ๆ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อประยุกต์รูปแบบให้
เหมาะสมบริบทของพื้นที่นั้น ๆ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิจัย