การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในประชาชน เขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ผู้แต่ง

  • สิรีวัฒน์ อายุวัฒน์
  • อภิเชษฐ์ พูลทรัพย์
  • นิดา มีทิพย์

คำสำคัญ:

การคัดกรองโรค, ความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน และเพื่อจัด
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในกลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบจัดกลุ่ม โดยการสุ่มอย่างง่าย เพื่อเลือกเขตพื้นที่ และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เก็บข้อมูลโดย
การวัดระดับความดันโลหิต และการเจาะเลือดปลายนิ้ว เพื่อตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ระหว่างเดือนตุลาคม-
ธันวาคม 2556 ใช้เกณฑ์การจัดกลุ่มความรุนแรงของโรคด้วยปิงปองจราจรชีวิต 7 สี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า
ผู้เข้าร่วมวิจัยจำนวน 3,004 ราย เป็นหญิง 1,805 คน คิดเป็นร้อยละ 60.09 เป็นชาย 1,199 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.91 ผู้ป่วยรายใหม่ความดันโลหิตสูง 299 คน (ร้อยละ 12.10) เป็นกลุ่มเสี่ยง 642 คน (ร้อยละ
25.94) มีผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ 98 คน (ร้อยละ 4.22) เป็นกลุ่มเสี่ยง 322 คน (ร้อยละ 13.78) ในผู้ป่วย
รายใหม่ ทั้งโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน พบอยู่ในกลุ่มอายุ 46-55 ปี มากที่สุด โดยในกลุ่มเสี่ยงและ
กล่มุ ผู้ป่วยรายใหม่ของทั้งสองโรค จะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง สามารถควบคุม
ความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ 74.30 ระดับความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง ระดับ 1 ร้อยละ 17.96 ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ร้อยละ 67.86 แต่มีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ระดับ 3 มากที่สุด
ร้อยละ 19.64 กลุ่มอายุ 46-65 ปี ไม่สามารถควบคุมระดับความรุนแรงของโรคได้ดี เท่ากับกลุ่มอายุอื่น
ผลการวิจัยครั้งนี้ จะทำให้พยาบาลและบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
สถานการณ์โรคเรื้อรัง ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การนำไปวางแผนกลยุทธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรัง หรือจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคความ
ดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิจัย