ผลของการอ่านอัลกุรอานร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว ต่อระดับความปวด ในระยะที่ 1 ของการคลอด และการรับรู้การสนับสนุนของครอบครัว ในหญิงตั้งครรภ์มุสลิมครรภ์แรก

ผู้แต่ง

  • ศศินาภรณ์ โลหิตไทย
  • นิซรีน เจ๊ะมามะ
  • ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

คำสำคัญ:

อัลกุรอาน, การสนับสนุนของครอบครัว, ระดับความปวดในระยะที่ 1 ของการคลอด, การรับรู้การ สนับสนุนของครอบครัว, หญิงตั้งครรภ์มุสลิมครรภ์แรก

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบกึ่งทดลอง นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการอ่านอัลกุรอาน ร่วมกับการสนับสนุนของ
ครอบครัว ต่อระดับความปวดในระยะที่ 1 ของการคลอด และการรับรู้การสนับสนุนของครอบครัวในหญิงตั้ง
ครรภ์มุสลิมครรภ์แรก กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์มุสลิมครรภ์แรก ที่มาคลอด ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน
ภาคใต้ จำนวน 60 ราย ระหว่างเดือน เมษายน 2559 ถึง มิถุนายน 2559 แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
กลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ได้อ่านอัลกุรอาน ร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว ครั้งละ 15 -20 นาที
ทุก 1 ชั่วโมง จนกว่าปากมดลูกจะเปิดหมด ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลปกติ ตามมาตรฐานการดูแล
ผู้คลอดของทางโรงพยาบาลจากสูติแพทย์ และพยาบาลประจำห้องคลอด เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย
1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบประเมินความปวดแบบตัวเลข 3) แบบสอบถามการรับรู้การสนับสนุน
ของครอบครัว เครื่องมือผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และหาความ
เชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟ่าครอนบาค ได้เท่ากับ .79 และ .86 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยสถิติพรรณนา การทดสอบทีอิสระ (Independent t-test) และการทดสอบที ของกลุ่มตัวอย่างที่มีความ
สัมพันธ์กัน (Pair Sample t-test) ผลการวิจัยพบว่า
1. หญิงตัง้ ครรภม์ สุ ลมิ ครรภ์แรก ที่ได้รับการอ่านอลักุรอาน ร่วมกับการสนับสนุน ของครอบครัว มีระดับ
ความปวดในระยะที่ 1 ของการคลอดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001)
2. หญิงตั้งครรภ์มุสลิมครรภ์แรก ที่ได้รับการอ่านอัลกุรอานร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว มีระดับ
การรับรู้การสนับสนุนของครอบครัวอยู่ในระดับดี (M=4.16, SD=.89) และหญิงตั้งครรภ์มุสลิมครรภ์แรก ที่ได้รับ
การพยาบาลปกติ มีระดับการรับรู้การสนับสนุนของครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง (M=2.98, SD=.55)
3. หญิงตั้งครรภ์มุสลิมครรภ์แรก ที่ได้รับการอ่านอัลกุรอานร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว มีการ
รับรู้การสนับสนุนทางสังคมดีกว่าหญิงตั้งครรภ์มุสลิมครรภ์แรก ที่ได้รับการพยาบาลปกติ อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (t58=-6.636, p<.001)
ดังนั้น การอ่านอัลกุรอาน ร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว สามารถลดความเจ็บปวดในระยะที่ 1
ของการคลอดได้ โดยเฉพาะในช่วงระยะปากมดลูกเปิดเร็วตอนต้น (ปากมดลูกเปิด 4-7 เซนติเมตร) ดังนั้น ควร
นำมาใช้ในหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดในระยะปากมดลูกเปิดเร็ว เพื่อช่วยลดความเจ็บปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิจัย