ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมการดำเนินงานสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 12

ผู้แต่ง

  • อนุรัตน์ ไชยนุราช
  • ชมพูนุช สุภาพวานิช
  • กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ
  • พัชรินทร์ สมบูรณ์

คำสำคัญ:

การดำเนินงานสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน, ความรู้ในการดำเนินงาน, การสนับสนุนทางสังคม ในการดำเนินงาน และความตระหนักในการดำเนินงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความรู้ในการดำเนินงาน ระดับความตระหนักในการ
ดำเนินงาน ระดับการสนับสนุนทางสังคม ในการดำเนินงาน และระดับการดำเนินงานสาธารณสุข รวมใจรณรงค์
ลดโลกร้อน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 12 2) เปรียบเทียบการดำเนินงาน สาธารณสุขรวมใจ
รณรงค์ลดโลกร้อน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 12 จำแนกตามปัจจัยด้านบุคคล และ 3) ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการดำเนินงาน สาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 12
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 39 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ได้ค่า IOC เท่ากับ .78 และได้หาความ
เที่ยงด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น ดังนี้ ความตระหนักในการดำเนินงาน เท่ากับ
0.92 การสนับสนุนทางสังคมในการด??ำเนินงาน เท่ากับ .95 และการดำเนินงานกิจกรรมการดำเนินงาน สาธารณสุข
รวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน เท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ Independent
t-test, One-Way ANOVA และ Multiple Regression ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับความรู้ในการดำเนินงาน ระดับการสนับสนุนทางสังคมในการดำเนินงาน และระดับการดำเนิน
งานสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 12 อยู่ในระดับปานกลาง
(M=34.66, 3.00 และ 2.89 SD=3.23, 14.58 และ 15.19) ส่วนความตระหนักในการดำเนินงาน อยู่ในระดับ
มาก (M=3.55, SD=18.28)
2. การดำเนินงานสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 12
เมื่อจำแนกตามอายุ อายุการปฏิบัติงาน และเงินเดือนที่ได้รับ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p-value=.004, p-value=.002 และ p-value=.041)
3. ความตระหนักในการดำเนินงาน และการสนับสนุนทางสังคมในการดำเนินงาน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อกิจกรรมการดำเนินงานสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน (p=.007 และ p=.008) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในเขตสุขภาพที่ 12
ดังนั้น สถานบริการสาธารณสุข ควรสร้างความตระหนักในการดำเนินงาน และการสนับสนุนทางสังคม
ในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเหมาะสมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิจัย