ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

  • รุ่งนภา จันทรา
  • อติญาณ์ ศรเกษตริน
Keywords: ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21, นักศึกษาพยาบาล

Abstract

งานวิจัยเชิงบรรยายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ในศตวรรษที่

21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างจำนวน 244 คน สุ่มตัวอย่าง

แบบชั้นภูมิ ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามประเมินระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล

ประกอบด้วย 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 2) ทักษะด้าน

การสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3) ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 4) ทักษะด้าน

ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 5) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ 6) ทักษะ

ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และ 7) ทักษะด้านอาชีพ และทักษะการเรียนรู้

แบบสอบถามผ่านการหาคุณภาพของแบบสอบถามด้วยความตรงเชิงเนื้อหา ที่ผ่านการตรวจสอบจากผทู้ รงคุณวุฒิ

จำนวน 3 คน ด้วยการหาดัชนีความสอดคล้อง พบว่า มีดัชนีความสอดคล้องรายข้อมากกว่า .60 ทุกข้อหาความ

เที่ยงด้วยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคทั้งฉบับ เท่ากับ .96 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

สุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับสูง (M=3.99, SD=0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ

ด้านทักษะด้านความเข้าใจ ความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (M=4.14, SD=0.48) รองลงมา คือ ทักษะ

ด้านอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (M=4.12, SD=0.47) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม (M=3.82, SD=0.48)

จากผลการศึกษา เสนอให้อาจารย์ผู้สอนนำ ผลการศึกษาไปวางแผนจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม

ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ให้สามารถเรียนรู้ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Downloads

Download data is not yet available.