ครู: อภิวัฒน์การเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21

  • สุวณี อึ่งวรากร นักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Keywords: อภิวัฒน์การเรียนรู้, คุณภาพการศึกษา, ศตวรรษที่ 21, Learning Revolution, Quality of Education, The 21st Century

Abstract

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักเรียนต้องเกิดทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะชีวิต และการทำงาน 2) ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม และ 3) ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี โดยการลงมือปฏิบัติ สิ่งที่จะสนับสนุนให้เกิดการอภิวัฒน์การเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จ คือ การเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนรู้ การใช้ระบบสารสนเทศ (ICT) และการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ ครูต้องยึดหลักสำคัญในการจัดการเรียนรู้ คือ 1) ออกแบบการเรียนรู้ในเรื่องใกล้เคียงชีวิตจริงมากที่สุด 2) จัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างกระบวนการ 3) การเรียนรู้ที่แท้จริงต้องขับดันด้วยฉันทะที่อยู่ภายในของนักเรียน 4) คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ 5) ต้องออกแบบการเรียนรู้ให้สนุกเพลิดเพลิน ทั้งนี้ ครูต้องมีทักษะในการทำหน้าที่ครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ R1: อ่านออก R2: เขียนได้ R3: คิดเลขเป็น และ C1: ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา C2: ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม C3: ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ C4: ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ C5: ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ C6: ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ C7: คือ ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้

 

Teachers: Learning of Revolution toward Quality of Education in 21st Century

Learning in the 21st century should be designed on building students’ knowledge and developing their competencies by teaching, proper assessment and both formative and summative evaluation. The knowledge and skills include: 1) life skills and working environment, 2) learning skills and constant innovation, 3) finding valid information through media and technology skills. The main factor influencing an eventual educational reform are changing the learning system by using information and communication technology (ICT) and reforming the learning management. In order to achieve such a learning revolution, teachers have to be concerned the following keys: 1) authentic learning design (narrowing the gap between knowledge and practice); 2) teaching with learning process; 3) true learning driven by student themselves; 4) acceptance of individual differences among students; and 5) creating joyful learning environment. The 21st century teachers need 3R plus 7C skills to create lifelong learning skills for students, it is to say, namely: Reading (R1), R/writing: (R2), R/Arithmetic (R3), Critical thinking and problem solving (C1), Creativity and innovation (C2), Cross-cultural awareness and open-mindedness (C3), Collaboration, teamwork, and leadership (C4), Communications, information & media literacy (C5), Computing and ICT literacy (C6), and Career & learning skills (C7).

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-03-11