ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างจากการทำงาน ในนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้แต่ง

  • เสมอจิต พิธพรชัยกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วรรธนะ พิธพรชัยกุล หน่วยวิจัยทันตแพทยศาสตร์เชิงประจักษ์เพื่อการดูแลและส่งเสริมสุขภาพช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ธนวิชญ์ ปานศรี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ณิชนันทน์ อยู่ยงชื่น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สโรชา ธูปหอม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ศศลักษณ์ กุกุดเรือ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ:

อาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างจากการทํางาน, ความชุก, ปัจจัย, นักศึกษาทันตแพทย์, ปวด

บทคัดย่อ

การศึกษาภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างจากการทํางาน (WMSDs) ในนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มตัวอย่าง 235 ราย เก็บข้อมูลโดยแบบประเมินที่ประยุกต์จากแบบประเมินความปวดนอร์ดิกร่วมกับมาตรวัดความเจ็บปวดด้วยตัวเลข (Numerical Rating Scales ; NRS)  และปัจจัยที่ส่งผล โดยส่งแบบสอบถามออนไลน์ ที่ได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ อยู่ในช่วง 0.67 - 1.00 และทดสอบความเชื่อมั่น โดยใช้วิธี Test-retest ได้ค่าความเชื่อมั่น Correlation coefficient of Stability เท่ากับ 0.81 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และ Logistic Regression ผลการวิจัยพบว่า

1. ความชุกของอาการผิดปกติอย่างน้อย 1 ตำแหน่งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาและในช่วง 7 วันที่ผ่านมาพบเป็นร้อยละ 100 และ 66.8 ตามลำดับ ตำแหน่งที่รายงานอาการผิดปกติ สูงสุด 3 ตำแหน่งแรกคือ คอ ไหล่ และหลังส่วนบนตามลำดับ ความรุนแรงของอาการปวดอยู่ในช่วงคะแนน 0.58 - 3.08 จากคะแนนเต็ม 10

2. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอาการผิดปกติ ได้แก่ เพศหญิง ชั่วโมงการทำงานในคลินิกหรือห้องปฏิบัติการที่มากกว่าหรือเท่ากับ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และระยะเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต 5 – 8 ชั่วโมง และ มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน มีความเสี่ยงในการเกิด อาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างจากการทํางานเพิ่มขึ้นเป็น 2.46, 2.27, 2.26 และ 3.85 เท่าตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ อาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ จึงควรหาทางลดหรือป้องกันตั้งแต่ต้น เช่น ปรับระยะเวลาในการเรียน การใช้คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต จัดให้มีช่วงพักระหว่างการเรียน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aghahi, R. H., Darabi, R., & Hashemipour, M. A. (2018). Neck, Back, and Shoulder Pains and Ergonomic Factors among Dental Students. Journal of Education and Health Promotion, 7(1), 40-46.

Casas, A. S., Patiño, M. S., & Camargo, D. M. (2016) Association Between the Sitting Posture and Back Pain in College Students. Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud, 48(4), 446-454.

Centers of Disease Control and Prevention. (2020). Work-Related Musculoskeletal Disorders & Ergonomics. Retrieved July 21, 2020 from https://www.cdc.gov

Chaiklieng, S. & Nithithamthada, R. (2016). Factors Associated with Neck, Shoulder, and Back Pain among Dental Personnel of Government Hospitals in Khon Kaen Province. Journal of Public Health, 46(1), 42-56. (in Thai)

Chupeerach, N. (2016). Prevalence and Related Factors of Musculoskeletal Disorder in Health Care Personnel, Thammasat University Hospital. Retrieved July 3, 2019 from https://www.hospital.tu.ac.th/.

Dajpratham, P., Ploypetch, T., Kiattavorncharoen, S. & Boonsiriseth, K. (2010). Prevalence and Associated Factors of Musculoskeletal Pain Among the Dental Personnel in a Dental School. Journal of the Medical Association of Thailand, 93(6), 714–721. (in Thai)

Faculty of Dentistry. (2011). Doctor of Dental Surgery Program. Prince of Songkla University. Retrieved July 21, 2021 from https://www.dent.psu.ac.th/dent/bachelors-degree/

Feng, B., Liang, Q., Wang, Y., Andersen, L. L., & Szeto, G. (2014). Prevalence of Work-Related Musculoskeletal Symptoms of the Neck and Upper Extremity Among Dentists in China.

BMJ Open, 4(12). doi: 10.1136/bmjopen-2014-006451.

Kapitán, M., Pilbauerová, N., Vavřičková, L., Šustová, Z. & Machač, S. (2019). Prevalence of Musculoskeletal Disorders Symptoms Among Czech Dental Students. Part 2: The Predictive Value of Digital Assessment. Acta Medica, 62(1), 6-11.

Khan, S. & Chew, K. Y. (2013). Effect of Working Characteristics and Taught Ergonomics on the Prevalence of Musculoskeletal Disorders amongst Dental Students. BMC Musculoskeletal Disorders, 14, 1-8.

Kriangkrai, R. Sirimala, N. Nathamtong, S. Wintsch, S. Choden, K. & Taechasubamorn, P. (2016). Self Reported Prevalence and Risk Factors of Musculoskeletal Pain in Thai Dental Students. International Dental Journal of Students Research, 4(3), 116-122. (in Thai)

Kuorinka, I., Jonsson, B., Kilbom, A., Vinterberg, H., Biering-Sørensen, F. & Andersson, G. (1987). Standardised Nordic questionnaires for the Analysis of Musculoskeletal Symptoms. Applied Ergonomics, 18(3), 233–237.

López-Aragón, L., López-Liria, R., Callejón-Ferre, Á., & Gómez-Galán, M. (2017). Applications of the Standardized Nordic Questionnaire: A Review. Sustainability, 9(9), 1514. doi:10.3390/ su9091514

Madaan, V., & Chaudhari, A. (2012). Prevalence and Risk Factor Associated with Musculoskeletal Pain among Students of MGM Dental College. Journal of Contemporary Dentistry, 2(2), 22-27.

Meisha, D. E., Alsharqawi, N. S., Samarah, A. A. & Al-Ghamdi, M. Y. (2019). Prevalence of Work-related Musculoskeletal Disorders and Ergonomic Practice Among Dentists in Jeddah, Saudi Arabia. Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry, 5(11), 171-179.

Oakman, J., Clune, S., & Stucke, R. (2019). Work-Related Musculoskeletal Disorders in Australia. Canberra: Safe Work Australia. Retrieved July 3, 2019 from https://www.safeworkaustralia.gov.au

Okifuji, A. & Hare, B. D. (2015). The Association Between Chronic Pain and Obesity. Journal of Pain Research, 14(8), 399-408.

Pahlevan, D., Azizzadeh, M., Esmaili, A., Ghorbani, R. & Mirmohammadkhani, M. (2014). Association of Musculoskeletal Complants with Psychosocial Factors Among Nurse in Semnan Hospitals. Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies, 1(1), doi: 10.17795/ mejrh-20841.

Phedy, P. & Gatam, L. (2016). Prevalence and Associated Factors of Musculoskeletal Disorders among Young Dentists in Indonesia. Malaysian Orthopaedic Journal, 10(2), 1-5.

Rising, D. W., Bennett, B. C., Hursh, K., & Plesh, O. (2005). Reports of Body Pain in a Dental Student Population. The Journal of the American Dental Association, 136(1), 81-86.

Rochelle, N. (2017). Work-Related Musculoskeletal Disorders Among Dentists and Orthodontists. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Dentistry at Virginia Commonwealth University, Virginia Commonwealth University.

Sardar, K. P., Khan, R. F., Kumar, K. & Zaidi, A. B. (2014). Work-Related Musculoskeletal Pain among Dental Students at Dow University of Health Sciences, Karachi. Journal of the Pakistan Dental Association, 23(3), 117-121.

Thanathornwong, B. (2011). A Study of Occupational Risk Factors Which Related to Musculosketetal Disorders for Dentist. Thailand Journal of Dental Public Health, 16(2), 9-24. (in Thai)

Vijay, S. & Ide, M. (2016). Musculoskeletal Neck and Back Pain in Undergraduate Dental Students at a UK Dental School. British Dental Journal, 221(4), 241-245.

Vledder, N. V. & Louw, Q. (2015). The Effect of a Workstation Chair and Computer Screen Height Adjustment on Neck and Upper Back Musculoskeletal Pain and Sitting Comfort in Office Workers. South African Journal of Physiotherapy, 71(1), 279.

Wáng, Y. X., Wáng, J. Q., & Káplár Z. (2016). Increase Low Back Pain Prevalence in Females than Males after Menopause Age: Evidences Based on Synthetic Literature Review. Quantitative Imaging in Medicine and Surgery, 6(2), 199-206.

Yanfei, X., Grace, P. Y., Szeto, J. D. & Pascal, M. (2016) A Comparison of Muscle Activity in Using Touchscreen Smartphone among Young People with and without Chronic Neck-shoulder Pain. Ergonomics, 59(1),61-72.

Zhang, Y., Zhang, S., Gao, Y., Tan, A., Yang, X., & Zhang, H. et al., (2013). Factors Associated with the Pressure Pain Threshold in Healthy Chinese Men. Pain Medicine, 14(9), 1291–1300.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-13