การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยการผลิตนักศึกษาพยาบาลและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

ผู้แต่ง

  • วรวุฒิ แสงทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
  • สุชาดา นิ้มวัฒนากุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
  • นภชา สิงห์วีรธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
  • ศุภรดา มั่นยืน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

คำสำคัญ:

ต้นทุนต่อหน่วย, การผลิตนักศึกษา, บริการวิชาการ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วย จุดคุ้มทุน ต้นทุนต่อนักศึกษาเต็มเวลา (Full-Time Equivalent Students: FTES) การผลิตนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และการบริการวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ในปีงบประมาณ 2563 ในมุมมองของผู้ผลิต โดยกระจายต้นทุนแบบลำดับขั้น เครื่องมือที่ใช้คือ แบบบันทึกต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน ต้นทุนโครงการรวม และผลผลิต วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้สถิติความถี่และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ มีต้นทุนรวม 62,318,808.85 บาท มีสัดส่วน ร้อยละต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ และครุภัณฑ์ เท่ากับ 54.27, 26.98 และ 18.75 ตามลำดับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 122,108.75 บาทต่อปี และจุดคุ้มทุนในการผลิต 376 คนต่อปี และ 144,946.02 บาทต่อ FTES หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มีต้นทุนต่อนักศึกษาเต็มเวลา FTES และต้นทุนต่อหน่วยเท่ากัน  66,690.14 บาทต่อ FTES และ ต่อปี จุดคุ้มทุนในการผลิต 114 คนต่อปี ต้นทุนรวมบริการวิชาการ เท่ากับ 4,777,411.90 บาท ต้นทุนเฉลี่ย เท่ากับ 14,289.68 บาทต่อคน

 สถาบันการศึกษาควรนำข้อมูลต้นทุนผลิตผลของการผลิตทุกพันธกิจ นำไปเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chuakiat, S., Puttiwanit, S., & Puttiwanit, N. (2008). Determining Unit Cost Per Nursing Student and Health Personal Development Boromarajonani College of Nursing Songkhla in Fiscal Year 2007. Songkhla: Boromarajonani College of Nursing Songkhla. (in Thai)

Cleland, V. S., & Mckibbin, R. C. (1990). The Economics of Nursing. Norwalk: Applenton & Lange.

Drummond, M. F., & McGuire, A. (2007). Ecnomomic Evaluation in Health Care: Merging Theory with Practice. Oxford: Oxford University Press.

Kaewsonthi, S., & Kamolrattanakul, P. (1993). Health Economics: An analysis and Evaluation in Public Health. Bangkok: Chulalongkorn. (in Thai)

Klinchan, A. (2007). Unit Cost of Production in Phetchabun Rajabhat University. Phetchabun Rajabhat University. (in Thai)

Office of the Council of State. (2003). Royal Decree on Rules and Procedures for Good Government Management. Bangkok: Office of the Council of State. (in Thai)

Office of the Higher Education Commission. (2014). Manual of Internal Education Quality of Teaching in Higher Education in Education Year 2014. Bangkok: Pappim. (in Thai)

Pemphonsub, W. (1997). Principle of Cost Accounting. Bangkok: Kasetsart University Press.

(in Thai)

Phongsiri, P., Kunthida, K., Bootsri, W., Chobchaing, L., & Khanphupa, N. (2017). Unit Cost of Production Analysis of Boromarajonani College of Nursing, Sunpasitthiprasong. Boromarajonani College of Nursing, Sunpasitthiprasong, 1(1), 75-91. (in Thai)

Plan and Policy Division The Office of President. (2018). Unit Cost and Value of Curriculum Administration Nakhon Ratchasima Rajabhat University Year 2017. Nakhon Ratchasima Rajabhat University: n.p. (in Thai)

Praboromarajchanok. (1998). Unit Cost of Nursing Colleges and Boromarajonani College of Nursing in Praboromarajchanok Institure, Ministry of Public Health in Fiscal Year 2539-2541. Nonthaburi: Praboromarajchanok Institute. (in Thai)

Praboromarajchanok. (2002). Determineing of Unit Cost of Education Management in Praboromarajchanok Institure. Nonthaburi, Praboromarajchanok Institute. (in Thai)

Robinson, M., & Last D. (2009). A Basic Model of Performance-Based Budgeting. Washington DC: Fiscal Affair Department.

Sathagathonthon, G. (2020). Cost Analysis and Worth in Cost of Education Management of the Faculty of Nursning, Naresuan University. Journal of Health and Nursing Research, 36(1), 39-54. (in Thai)

Singweratha, N., Phongsakchat, P., & Nansang, S. (2021). Determining Unit Costs Per Student and Break-Event Point of Boromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira. Christian University Journal, 27(1), 1-11. (in Thai)

Singweratham, N., & Kantabanlang, Y. (2017). Current Health Workforce and State of the Health Workforce Development Need in the Thai Health System: A Report by the Phraboromarajchanok Institure the Ministry of Public Healht. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(3), 218-225. (in Thai)

Singweratham, N., Mualprasitporn, R., Sawaengdee, K., Jitaram, P. & Tassabutr, W. (2018). Determining Unit Cost Per Student and Break-Even Point at Nursing Collegue of Praboromarajchanok. Journal of Healht Science, 27(5), 932-947. (in Thai)

Teswanitch, J. (2010). Unit Cost, Managerial Economics Leasson 1-7. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai)

The Comptroller General’s Department. (2014). Calculation Criteria on Depreciation and Fixed Assest for Government Agencies. Office of Finance Standard in Government Agency, Bangkok: The Comptroller General’s Department. (in Thai)

The Comptroller General’s Department. (2019). Financeial Guideling on Land, Capital and Material 2019. Office of Finance Standard in Government Agency, Bangkok: The Comptroller General’s Department. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-10