การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตนักศึกษาและการบริการวิชาการ ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ผู้แต่ง

  • จีระภา นะแส วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • จินตวีร์พร แป้นแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • สิริมาส วงศ์ใหญ่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • ตวงพร มั่งมี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • นภชา สิงห์วีรธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • มาลี คำคง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

คำสำคัญ:

ต้นทุนต่อหน่วย, การผลิตนักศึกษา, บริการวิชาการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วย จุดคุ้มทุนของการผลิตนักศึกษา และศึกษาต้นทุนการจัดบริการวิชาการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ในปีงบประมาณ 2562 ในมุมมองของผู้ผลิต โดยกระจายต้นทุนแบบลำดับขั้น โดยใช้แบบบันทึกต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน ต้นทุนโครงการรวม และผลผลิต วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้ความถี่ และ ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า

วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี สงขลา มีต้นทุนรวม 76,456,833.96 บาท มีสัดส่วนต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุและ ครุภัณฑ์ เท่ากับ ร้อยละ 78.36, ร้อยละ 10.56 และร้อยละ 11.08 ต้นทุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เท่ากับ 142,533.69 บาท ต่อ FTES ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 126,070.61 บาทต่อปี และจุดคุ้มทุนในการผลิต 446 คนต่อปี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มีต้นทุนต่อนักศึกษาเต็มเวลา FTES และต้นทุนต่อหน่วยเท่ากัน 100,325.43 บาท ต่อ FTES และต่อปี จุดคุ้มทุนในการผลิต 163 คนต่อปี และต้นทุนต่อหน่วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เท่ากับ 69,596.79 บาทต่อคน และการจัดฝึกอบรมเท่ากับ 3,596.15 บาทต่อคน

ต้นทุนต่อหน่วยและจุดคุ้มทุน เป็นประโยชน์ในการจัดการด้านการเงินการกำหนดจำนวนการผลิตนักศึกษา เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chuakiat, S., Puttiwanit, S., & Puttiwanit, N. (2008). Determining Unit Cost Per Nursing Student and Health Personal Development Boromarajonani College of Nursing Songkhla in Fiscal Year 2007. Songkhla: Boromarajonani College of Nursing Songkhla. (in Thai)

Cleland, V. S., & Mckibbin, R. C. (1990). The Economics of Nursing. Norwalk: Applenton & Lange

Council of Ministers. (2003). Royal Decree of Guideline and Method of Good governance in 2546. Book136 Section56 Kor. April 30, 2546.

Division of Planning The office of President. (2019). Unit CostNaresuan University for Fiscal Year 2019. Phitsanulok, Thailand (in Thai)

Drummond, M. F., & McGuire, A. (2007). Ecnomomic Evaluation in Health Care: Merging Theory with Practice. Oxford: Oxford University Press.

Kaewsonthi, S., & Kamolrattanakul, P. (1993). Health Economics : An Analysis and Evaluation in Public Health. Bangkok: Chulalongkorn. (in Thai)

Klinchan, A. (2007). Unit Cost of Production in Phetchabun Rajabhat University. Phetchabun Rajabhat University. (in Thai)

Office of the Higher Education Commission. (2014). Manual of Internal Education Quality of Teaching in Higher Education in Education Year 2014. Bangkok: Pappim. (in Thai)

Pemphonsub, W. (1997). Principle of Cost Accounting. Bangkok: Kasetsart University Press. (in Thai)

Phongsiri Kunthlda, P., Bootsri, W., Chobchaing, L., & Khanphupa, N. (2017). Unit Cost of Production Analysis of Boromarajonani College of Nursing, Sunpasitthiprasong. Boromarajonani College of Nursing, Sunpasitthiprasong, 1(1), 75-91. (in Thai)

Plan and Policy Division The office of President. (2018). Unit Cost and Value of Curriculum Administration Nakhon Ratchasima Rajabhat University Year 2017. Nakhon Ratchasima Rajabhat University: n.p. (in Thai)

Praboromarajchanok. (1998). Unit Cost of Nursing Colleges and Boromarajonani College of Nursing in Praboromarajchanok Institure, Ministry of Public Healthin Fiscal Year 2539-2541. Nonthaburi, Praboromarajchanok Institute. (in Thai)

Praboromarajchanok. (2002). Determineing of Unit Cost of Education Management in Praboromarajchanok Institure. Nonthaburi, Praboromarajchanok Institute. (in Thai)

Robinson, M. & Last, D. (2009). A Basic Model of Performance-Based Budgeting. Washington DC: Fiscal Affair Department.

Sathagathonthon, G. (2020). Cost Analysis and Worth in Cost of Education Management of the Faculty of Nursning, Naresuan University. Journal of Health and Nursing Research, 36(1), 39-54. (in Thai)

Singchungchai, P., Amphama, S., & Nunkaew, W. (2001). Cost in Producing Graduates by the Faculty of Nursing, Prince of Songkla University. The Thai Journal of Nursing Council, 16(1), 22-38. (in Thai)

Singweratham, N., & Kantabanlang, Y. (2017). Current Health Workforce and State of the Health Workforce Development Need in the Thai Health System: A Report by the Phraboromarajchanok Institure the Ministry of Public Healht. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(3), 218-225. (in Thai)

Singweratham, N., Mualprasitporn, R., Sawaengdee, K., Jitaram, P., & Tassabutr, W. (2018). Determining Unit Cost Per Student and Break-Even Point at Nursing Collegue of Praboromarajchanok. Journal of Healht Science, 27(5), 932-947. (in Thai)

Singweratham, N., Phongsakchat, P. & Nansang, S. (2021). Determining Unit Costs Per Student and Break-Event Point of Boromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira. Christian University Journal, 27(1), 1-11. (in Thai)

Teswanitch, J. (2010). Unit Cost, Managerial Economics Leasson 1-7. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai)

The Comptroller General’s Department. (2014). Calculation Criteria on Depreciation and Fixed Assest for Government Agencies. Office of Finance Standard in Government Agency, Bangkok: The Comptroller General’s Department.

The Comptroller General’s Department. (2019). Financeial Guidelingon Land, Capital and Material 2019. Office of Finance Standard in Government Agency, Bangkok: The Comptroller General’s Department.

Usaho, C. (2019). Economic Educaiton Theory: Allocation of Educaiton Resources, Cost Measurement. Retrived 10 October 2020. Available from http://gotoknow.org/blog/model18. (in Thai)

Wattananon, Y., Boonthongand, T., & Athaseri, S. (2000) Cost Analysis for Production of Nursing Students, Faculty of Nursing, Manidol University. The Thai Journal of Nursing Council, 15(1), 34-45. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-28