การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะส่วน (5Es) ต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะอ้วนลงพุง ตำบลนาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง

  • พิมพวรรณ เรืองพุทธ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
  • วัลภา ดิษสระ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
  • วรนิภา กรุงแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:

ผู้สูงอายุ, ภาวะอ้วนลงพุง, ภาวะสุขภาพ, การออกกำลังกายเฉพาะส่วน

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาวการณ์ภาวะอ้วนลงพุงในผู้สูงอายุ ตำบลนาเคียน 2) พัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะส่วนต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะอ้วนลงพุง 3) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะส่วนต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะอ้วนลงพุง ตำบลนาเคียน ดำเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาวการณ์ภาวะอ้วนลงพุงของผู้สูงอายุในชุมชน วิเคราะห์สภาพปัญหาและการจัดการสุขภาพ โดยสนทนากลุ่มแกนนำชุมชนและบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 9 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยจับประเด็น จัดกลุ่มข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ระยะที่ 2 พัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะส่วน โดยผู้วิจัยนำผลการวิจัยจากระยะที่ 1 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการสนทนากลุ่มจากผู้ให้ข้อมูล มาจัดทำร่างโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะส่วน (5Es) ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ค่าดัชนีความตรงของเนื้อหา IOC .8  สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .84 ระยะที่ 3 ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะส่วนของผู้สูงอายุที่มีภาวะอ้วนลงพุง จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะส่วน (5Es) แบบสอบถามพฤติกรรมการออกกำลังกาย ได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .83 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติ Paired t-test และ Wilcoxon Signs Rank test ผลการวิจัยพบว่า

1. ผู้สูงอายุในชุมชนมีภาวะอ้วนลงพุง ร้อยละ 33.66 เป็นโรคเรื้อรังได้แก่ความดันโลหิตสูงร้อยละ 38.36 เบาหวานร้อยละ 16.24 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีแป้ง ไขมัน และคลอเลสเตอรอล กิจกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชน ได้แก่ เดินแกว่งแขน ปั่นจักรยาน รำไม้พลอง เต้นตารางเก้าช่อง แอโรบิค และฤษีดัดตน

2. การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะส่วนในผู้สูงอายุที่มีภาวะอ้วนลงพุง คือ 5Es ประกอบด้วย 1) E: Expectation 2) E: Education 3) E: Exercise 4) E: Empowerment 5) E: Elderly Tonkla

3. หลังใช้โปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะส่วน (5Es) ผู้สูงอายุที่มีภาวะอ้วนลงพุงมีภาวะสุขภาพ ได้แก่ ขนาดเส้นรอบเอว ดัชนีมวลกาย และความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05, .05, .001 ตามลำดับ

ควรนำโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะส่วน (5Es) ไปใช้เป็นประโยชน์ในกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนอื่น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aksaranugraha, S. (1991). Exercise for the Aged Deterioration. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. (in Thai)

Arujit, S., & Rueangphut, P., (2019). Exercise for the Elderly. Journal of Sakon Nakhon Hospital, 22(3), 96-105. (in Thai)

Bangkok Academy of Sports and Exercise Medicine: BASEM. (2015). Manual of Exercise and Rehababilities. Bangkok: Text and Journal Publication. (in Thai)

Bunsuk, C., & Suwanno, J. (2019). Prevalence of Metabolic Syndrome (Mets) and Metabolic Risk Components in Non-Obese Hypertension. Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, 30(2), 94-110. (in Thai)

Choombuathong, A., Chaitiamwong, R., Sanguansit, P., & Tothonglor. A. (2015). Effect of Aerobic Exercise on Reaction Time and Memory in the Elderly. Journal of Health Science, 24(2), 283-295. (in Thai)

Division of Non Communicable Disease. (2017). Annual Report 2017. Department of Disease Control. Ministry of Public Health. Retrieved November 2, 2019 from http://www.thaincd.com/document/file/download/paper-manual/NCDReport60.pdf.

Ketwongsa, P. (2014). Physical Activity Survey of Thailand. Nakhornpathom: Population and Social Research Institute, Mahidol University. (in Thai)

Kumkate, B., Wongpat, P., & Sanjaroensuttikul, N. (2007). Effect of Tai Chi Chun Exercise on Balance in Thai Elderly People. J Thai Rehabil Med, 17(3), 73-78. (in Thai)

Liangruenrom, N., Topothai, T., Topothai, C., Suriyawongpaisan, W., Limwattananon, S., Limwattananon, J., et all. (2018). Do Thai People Meet Recommended Physical Activity Level?: The 2015 National Health and Welfare Survey. Journal of Health System Research, 11(2), 205-220. (in Thai)

Pacharabenjakul, K., & Chamratrithirong, A. (2011). The Impact of Exercise on Mental Health: A Multivariate Analysis of the Survey of Health and Welfare in Thailand 2011. Thai Popular Journal, 4(1), 3-23. (in Thai)

Panagiotakos, D. B., Pitsavos, C., Skoumas, Y., & Stefanadis, C. (2007). The Association Between Food Patterns and the Metabolic Syndrome Using Principal Components Analysis: The ATTICA study. J Am Diet Assoc, 107(6), 979-87.

Prasittipatt, T., Rudtanasudjatum, K., Methaphat, C., & Thetkathuek, A. (2018). Factors Influencing the Abdominal Obesity of Employees in Large-Sized Manufactories in the Eastern Region. Journal of Health Science, 27(5), 792-799. (in Thai)

Purakom, A. (2015). Promoting Physical Activity for Health in the Elderly. Nakhon Pathom: Petkasamprinting. (in Thai)

Purakom, A., Sukolpuk, M., & Sangcheun, N. (2020). Physical Activity Policy for Active Aging: A Systematic Review. Journal of Health Systems Research, 14(2), 208-224. (in Thai)

Rojanadhamkul, N. (2020). Nursing Care for Elderly: Physiology and Mental Health Aspect. Bangkok: SKS Interprint. (in Thai)

Saelao, K., & Kanungsukkasem, V. (2012). Effects of Arm Swing Exercise, Walking and Walking Exercise Combined with Arm Swing Exercise on Health-Related Physical Fitness of The Ederly Women. Journal of Sports Science and Health, 13(1), 92-103. (in Thai)

Sindhu, S. (2018). Health System for Caring Patient with Chronic Illness. (2th ed.). Bangkok: Wattanakranpim. (in Thai)

Singhajaru, P. (2016). Elderly Exercise by Social Dancing The Golden Teak. Humanity and Social Science Journal, 21(2), 99-108. (in Thai)

Sirivibulyakiti, C., & Makboon, K. (2020). The Effects of Thasala Model on Physical Competency Promoting to Minimize Risk from Falls in the Elderly. Region 4-5 Medical Journa, 39(1), 127-137. (in Thai)

Srimatavorakul, P., Naka, K., & Noopetch, P. (2010). Physical Activity among Older Persons in Rural Southern Thailand. Thai Journal of Nursing Council, 25(1), 112-120. (in Thai)

Sriramatr, S. (2014). Physical Activities for Wellness. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. (in Thai)

Suksom, D. (2018). Exercise for Health. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. (in Thai)

Tanathakorn, N., & Kanokthet, T. (2018). Obesity in The Elderly: Evaluation and Prevention. EAU Heritage Journal Science and Technology, 13(1), 15-26. (in Thai)

Vichitsoonthornkul, K., Khumpaen, D., & Charoendee, K. (2016). Annual Report of Behavioral Risk Factors Surveillance System. Division of Non Communicable Disease, Department of Disease Control. Ministry of Public Health. Retrieved November 2, 2019 from http://www.thaincd.com/document/file/info/brfss/. (in Thai)

Wimolphan, P., & Pitchalard, K. (2016). The Development of Guidelines for Management of Overweight and Obesity in the Elderly. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 17(1), 115-123. (in Thai)

Wongsaree, C., & Krittiyawan, J. (2018). Nurse’ Role in Health Promotion for the Older Adult by Exercise. Christian University of Thailand Journal, 24(4), 613-624. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-19