พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้แต่ง

  • เทพไทย โชติชัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น https://orcid.org/0000-0003-2958-812X
  • เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • ปรีชา สุวรรณทอง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
  • ศันสนีย์ จันทสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • ภานุวัฒน์ ศรีโยธา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
  • อ้อยทิพย์ บัวจันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

คำสำคัญ:

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย, พฤติกรรมเสี่ยง, พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 185 คน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ .82 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติ Chi-Square ผลการวิจัยพบว่า

1. กลุ่มตัวอย่าง เคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 22.16 โดยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุ 16 ปี ร้อยละ 56.09 คู่นอนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกด้วยมากที่สุดคือ แฟน คิดเป็นร้อยละ 92.68 ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมีการป้องกัน คิดเป็นร้อยละ 97.56 โดยการใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 77.50 รองลงมาคือ การหลั่งภายนอก ร้อยละ 12.50 ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 58.62 รองลงมาอยู่ใน ระดับต่ำ ร้อยละ 25.16 และระดับสูง ร้อยละ 16.22 ตามลำดับ

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การมีเพื่อนสนิทที่เคยมีเพศสัมพันธ์ (OR=9.78; 95 % CI=3.31 ถึง 28.86; P-value<0.001) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (OR=7.82; 95 % CI=3.85 ถึง 17.75; P-value<0.001) ความรู้เรื่องเพศศึกษา (OR=5.49; 95 % CI=1.67 ถึง 8.66; p-value=0.001) การมีเพื่อนสนิทที่ดูสื่อลามกอนาจาร (OR=4.03; 95 % CI=1.81 ถึง 9.03; p-value <0.001) พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (OR=4.14; 95 % CI=1.67 ถึง 8.66; P-value=0.001) การมีเพื่อนสนิทที่เที่ยวสถานเริงรมย์ (OR=2.90; 95 % CI=1.43 ถึง 5.91; P-value =0.003) การเห็นคุณค่าในตนเอง (OR=2.73; 95 % CI=1.34 ถึง 5.57; P-value=0.005) และการใช้สิ่งเสพติด (OR=2.26; 95 % CI=1.21 ถึง 5.61; P-value=0.006)

ดังนั้น หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องควรให้คำแนะนำแก่นักเรียน ในด้านการคบเพื่อนต่างเพศ การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้นักเรียนเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดบอร์ดความรู้ การมีบุคคลต้นแบบในการส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเอง รวมทั้งการจัดกิจกรรมการให้สุขศึกษาเรื่องเพศศึกษาและสื่อการสอนที่ถูกต้องเหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bandura, A. (1997). Self-Efficicacy: The Exercise of Control.New York: W. H. Freeman.

Best, J. W. (1978). Research in Education. 3rd ed. India, New Delhi: Prentice Hall, Inc.

Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute. (2012). Situation of Children and Adolescents. Nonthaburi: Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (in Thai)

Chirawatkul, A. (2005). Biostatistic for Health Science Research. Department of Biostatistics and Demography, Khon Kaen University: Khon Kaen. (in Thai)

Department of Disease Control. (2018). Health Literacy. Bangkok: Ministry of Public Health. (in Thai)

Department of Health. (2017). Health Literacy. Bangkok: Ministry of Public Health. (in Thai)

Duangchan, C., Wattanakorn, K., Teanchaithut, C., Sriyasak, A., & Oumpram, K. (2016). The Factors Predicting Intention to Prevent Teenage Pregnancy among Female Junior High School Students. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 6(Special Issue) 15-28. (in Thai)

Health Education Division. (2018). Health Literacy. Bangkok: Ministry of Public Health. (in Thai)

Kumseeha, T., Ardkaew, J., & Kessung, P. (2019). Factors Affecting Sexual Risk Behaviors of Senior High School Students Under The Secondary Educational Service Area Office 19. Multilevel Analysis, 13(3), 26-33. (in Thai)

Maturachon, T., Konggumnerd, R., Aekwarangkoon, A., Wiwattanacheewin, K., Limruangrong, P., & Khumkom, S. (2018). A Study of the Process of Developing a Youth-Friendly Sexual Health Service. Research Report, Faculty of Nursing, Suranaree University of Technology, 1-110. (in Thai)

Pented, P., & Chomson, S. (2019). Factors Affecting Protection of Sexual Risk Behaviors Among High School Students in Banklang Subdistrict, Wangthong District, Phitsanulok Province. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 11(2), 62-79. (in Thai)

Pupunhong, W., Wuttisin, K., & Traitio, T. (2019). Factors Related to Sexual Behavior of Teenagers in Amphoe Meuang Kalasin Province. Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University, 3(2), 54-72. (in Thai)

Roganatum, N., Homsin, P., & Chantawong, C. (2017). The Relationship Between Life Assets and Sexual Intercourse among Female Adolescents. J Prapokklao Hosp Clin Med Educat Center, 34(4), 282-293. (in Thai)

Sabaiying, M. (2019). Relationship Between Social Environment and Sexual Risk Behavior among High School Students in Songkhl Province. Journal of Liberl Arts, Prince of Songkla University, 11(2), 390-412. (in Thai)

Sanrattana, U., & Art-in, S. (2017). Current State of Pregnancy of Students at Risk in the Northeastern. KKU International Journal, 7(1), 143-159. (in Thai)

Sirited, P., Tunit, P., Hemtong, W., & Busarathid, K. (2020). The Knowledge of Sexually Transmitted Diseases and Attitude about Sexually Transmitted Diseases Prevention Under the Communicable Disease Act, B. E. 2558 (2015) in Secondary School Students in Mueang District Area Phetchaburi Province. Public Health Policy & Laws Journal, 6(Supplement), 53-70. (in Thai)

Sommana, W., Chaimay, B., & Woradet, S. (2018). Factors Associated with Risk Behavior of Teenage Pregnancy among Secondary School Students in Paphayom District, Phatthalung Province. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 5(3), 13-25. (in Thai)

Srisuriyawet, R., & Homsin, P. (2014). Importance of Mothers’ Communication with Their Daughters Regarding Sex-Related Risks, Mothers’ Attitudes Towards Pre-Marital Sex and Females Teenagers’ Ability to Refuse to Have Sexual Intercourse, Thai Journal of Nursing Council, 29(3), 31-41. (in Thai)

Srivilai, K. (2016). Repeated Pregnancy among Adolescents: A Case Study in a Community Hospital, Southern Thailand. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 3(3), 142-152. (in Thai)

Supotina, S., & Thawattongchai, W. (2014). Implementation of Government’ Policy on Solving the Unwanted Pregnancy Problem among the Youths in the University. Journal of Education and Social Development, 10(1), 131 - 132.

Suthutvoravut, S., & Duangjai, N. (2015). Comparison of Knowledge, Attitude and Sexual Behaviors Between High School Students Who Did and Did Not Participated in Friend Corner Project. Rama Med J, 38(2), 88-99.

Thiammok, M., & Saranrittichai, K. (2017). The Developmental Guidelines to Prevent Adolescent Sexual Risk Behaviors in Community. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 33(3), 38-46. (in Thai)

Tumchuea, S. (2015). Sexual Behaviors and Factors Correlated with the Intention of Protection. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 25(1), 97-109. (in Thai)

Wisaphan, Y., & Yajai, S. (2016). Effects of Pregnancy on Health, Society, and Finance of Teenage Mothers Living in Chanthaburi Province. Journal of Phrapokklao Nursing College, 27(Suppl.1), 1-16. (in Thai)

World Health Organization. (2013). A Global Brief on Hypertension Silent Killer, Global Public Health Crisis. Retrieved January 8, 2019 from http://www.who.int/cardiovascular_ diseases/publications/global_brief_hypertension/en/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-02-05