การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทางของไทยและต่างประเทศ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

Authors

  • สาลี อินทร์เจริญ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
  • วสุธร ตันวัฒนกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • กุหลาบ รัตนสัจธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • วิลาวรรณ ศรีพล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

Keywords:

การตรวจสอบ, การจัดการ, ขยะมูลฝอยชุมชน, การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

Abstract

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับสถานการณ์การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ที่ต้นทางของไทยและต่างประเทศ ประชากร คือ งานวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดการความปลอดภัยขยะมูลฝอยชุมชนของไทย และต่างประเทศ ศึกษาจากเอกสารทั้งหมด 1,611 ฉบับ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ จำนวน 16 เรื่อง โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย คือ กำหนดคำสำคัญตามหลัก PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome) เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์การตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ที่ต้นทางของไทยและต่างประเทศ และเป็นงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 2553 - 2562 ประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยใช้แบบฟอร์ม The Joanna Briggs Institute (JBI) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า งานวิจัย จำนวน 16 เรื่อง เป็นงานวิจัยของไทยเพียง จำนวน 7 เรื่อง และเป็นงานวิจัยต่างประเทศ จำนวน 9 เรื่อง โดยงานวิจัยของไทยเป็นการศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (n=4) การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกับท้องถิ่น (n=5) และศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จ (n=3) ต่างจากงานวิจัยของต่างประเทศที่มีการนำนโยบาย และข้อกฎหมายลงไปสู่การปฏิบัติ และการสร้างจิตสำนึกไม่เฉพาะในประชาชน ส่วนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของไทยและต่างประเทศ มีการจัดการที่เหมือนกัน คือ การณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยใช้หลัก 3Rs การคัดแยกขยะ การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และการดำเนินการตามบริบทชุมชน ส่วนที่ต่างกัน คือ ในต่างประเทศมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ควรสนับสนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ด้วยการทำวิจัยเชิงนโยบาย และการวิจัยเพื่อพัฒนาทางเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anuthattho, S., Rodchuen, M., & Chetiyanukornkun, T. (2015). Appropriate Proposed Model in Municipal Solid Waste Management at Nongkhwai Municipality, Hang Dong District, Chiang Mai Province. Journal of MFU Connexion, 6(1), 53-77.

Chao, Z., Dongjie, N., & Youcai, Z. (2015). A Comprehensive Overview of Rural Solid Waste Management in China. Frontiers of Environmental Science & Engineering, 9(6), 949-961.

Cohristopher, L. (2010). Solid Waste Management in Singapore. Singapore: National Environment Agency Singapore.

Craig, J., & Smith, R. (2002). The Evidence-Based Practice Manual for Nurses. London: Churchill Livingstone.

Dennis, V. P. (2013). Strategic Environmental Assessment Policy Integration Model for Solid Waste Management in Malaysia. Environmental Science & Policy, 10(33), 233–245.

Hantrakul, S. (2014). Legal Problems Associated with Solid Waste Management in Thailand. A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirement for the Major of Laws Degree in Department of Law, Dhurakij Pundit University. (in Thai)

Hinnon, N., Prueangwong, B., & Nimnoy, S. (2015). Legal Measures on Refuse Landfill Control of Local Administration Organization. Sripatum Chonburi Journal, 12(2), 182-193. (in Thai)

Incharoen, S., Rudtanasudjatum, K., & Tunwattanakul, V. (2020). Inspection of Safe Management in Waste Disposal in Community and Health Impact: A Systematic Review and Meta-Analysis. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 7(1), 99-111. (in Thai)

Latifah, A. M., Mohd A. A., Samah, Nur, I., & Mohd, Z. (2009). Municipal Solid Waste Management in Malaysia: Practices and Challenges. Waste Management, 29(11), 2902-2906.

Mei, C., Xin, Q., & Longjiang, Z. (2014). Public Participation in Environmental Management in China: Status Quo and Mode Innovation. Environ Manage, 55(3), 523-35.

Ministry of the Environment. (2010). Solid Waste Management and Recycling Technology of Japan-Toward a Sustainable Society. Tokyo: Japan Environmental Sanitary Center.

Ministry of the Environment. (2014). History and Current State of Waste Management in Japan. Tokyo: Japan Environmental Sanitary Center.

National Research Council of Thailand. (2012) Research Strategy on Waste Management Issues in Community. Bangkok: National Research Council of Thailand. (in Thai)

Pahasing, S., & Polpuk, S. (2018). Administration of Solid Waste Collection of the Nongnae Subdistrict Administrative Organization in Phanom Sarakram District of Chachoengsao Province. EAU Heritage Journal Social Science and Humanity, 4(1), 132-142. (in Thai)

Pollution Control Department. (2017). Situation Report of Solid Waste of Thailand in 2016. Bangkok: Pollution Control Department. (in Thai)

Pucharoensilp, P., Apichatvullop, Y., & Ayuwat, D. (2012). Social and Environmental Risk Management of Communities on the Thai-Lao Border. Journal of Mekong Societies, 8(2), 47-70. (in Thai)

Sawatditung, N., Sanpoch, K., Kingminghair, P., & Aultachai, S. (2014). The Development Model Management Solid Waste of Community in Udon Thani Municipality. Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, 3(1), 40-52. (in Thai)

Srisathit, T. (2016). Integrated Waste Management in the Community. Bangkok: Windsor Sweet and Convention.

Tawakarn, D. (2010). The Development Model Management Solid Waste of Community in Hatyai Municipal. A Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirement for the Major of Public Degree in Graduate School of Public. National Institute of Development Administration. (in Thai)

The Joanna Briggs Institute [JBI]. (2014). Joanna Briggs Institute Review's Manual 2014 Edition. Australia: The Joanna Briggs Institute.

Thosuwonchinda, V. (2015). Laws and Regulations on Solid Waste Management in Thailand. Journal of Environmental Management, 11(2), 76-89. (in Thai)

United States. (1976). Resource Conservation and Recovery Act. Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency (EPA).

Vajarodaya, P. (2013). Local Authority’s Solid Waste Management: A Case Study of Muangklang Municipality, Rayong Province. Major of Science Degree. Environmental Management. National Institute of Development Administration. (in Thai)

Woracchitsanupong, W. (2017). Community Solid Waste Management Model Dristrict-in Dongmada Sub, MaeLao District, Chiangrai Province. Chiangrai. Naresuan University. (in Thai)

Yiing, C. M. & Latifah, A. M. (2016). Solid Waste Management Transformation and Future Challenges of Source Separation and Recycling Practice in Malaysia. Resources, Conservation and Recycling, 116, 1-14.

Ying, Y. L. (2015). Household Waste Management and Resource Recycling in Taiwan. Teipe: Department of Waste Management.

Ying, Y. L., Li-Hsu, Y., Po-Hsun, S., & Yuh-Ming, L. (2016). Management and Recycling of Construction Waste in Taiwan. Procedia Environmental Sciences, 35, 723-730.

Downloads

Published

2020-05-21