ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • เกศราภรณ์ ชูพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
  • กานต์รวี คำชั่ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

คำสำคัญ:

การสอบภาษาอังกฤษ, นักศึกษาพยาบาล, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสอบภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 235 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .81 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติไคสแควร์ และ Fisher’s Exact Test ผลการวิจัยพบว่า

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20 มีผลการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราชชนกผ่านเกณฑ์ในระดับ Upper intermediate (> 51 คะแนน) ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.30 ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยมีผลการสอบในระดับ Lower Intermediate ระดับชั้นปีและเกรดวิชาภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ์กับผลสอบภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราชชนก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.01) ส่วนการรับรู้และความตระหนักในการสอบภาษาอังกฤษ และระยะเวลาการเรียนภาษาอังกฤษไม่มีความสัมพันธ์กับผลสอบภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราชชนก

สามารถนำไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน ควรบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษกับวิชาทางการพยาบาลมากขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีผลการเรียนและทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสารด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Academic Department, Boromarajonani College of Nursing, Chiang Mai. (2017). Report of English Score. Boromarajonani College of Nursing, Chiang Mai. (in Thai)

Best, J., W. (1977). Research in Education. (3rd ed). New Jersey: Prentice Hall.

Boromarajonnani College of Nursing, Chiangmai. (2017). The Results of an Assessment of Teaching Basic Academic English Courses B.E. 2017. Boromarajonnani College of Nursing, Chiangmai. (in Thai)

Department of ASEAN Affairs, Ministry of Foreign Affairs. (2019). Charter of the Association of Southeast Asian Nations. Retrieved 20 December 2019 from http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/asean-media-center-20121203-180519-958411.pdf. (in Thai)

English Language Institute, Office of the Basic Education Commission (2015). Handbook of Teaching and Learning Management New English Language in Accordance with the Common English Competency Standards (The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) Primary School Level. Bangkok: Veterans Relief Organization Printing House. (in Thai)

Iwaniec, J., Dunn, K., & Sandoval-Hernández, A. (2018). The Nature of Gender Differences Across Proficiency Levels. Paper Presented at Psychology of Language Learning, Tokyo. Retrieved 30 August 2020 from https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/the-nature-of-gender-differences-across-proficiency-levels.

LeSeure, P., & Thammajinda, O. A. (2016). The Evaluation of the English for Nursing Profession Course (SN 292) at McCormick Faculty of Nursing, Payap University Using CIPP Model. Songklanagarind Journal of Nursing, 36(2), 47-63. (in Thai)

Mangkhang, W., Yotsena, B., & Pupjain, S. (2019). Teaching Model Using Transformative Learning Approach for English Communication Subject of Boromrajonani College. Journal of Health Science 2019, 28(Special Issue), 79-88. (in Thai)

Ministry of Public Health. (2018). People Excellence Strategy. Retrieved 10 March 2018 from http://person.ddc.moph.go.th/person1/images/People_Excellence_Strategy_v.4.pdf. (in Thai)

Praboromarajchanok Institute for Health Workforce Development. (2017). English Proficiency Test of Students. Nonthaburi: Praboromarajchanok Institute, Office of the Permanent Secretary Ministry of Public Health. (in Thai)

Plailek, T. (2015). Factors Affecting English Speaking Abilities of Second Year English Major Students in the Faculty of Education, Rajabhat Universities in Bangkok. Journal of Teaching and Education, 4(1), 121-25. (in Thai)

Rittarat, N. (2016). Thai University Students’ English Oral Proficiency and Problems to Develop Speaking Skills. Thesis. Prince Songkla University. (in Thai)

Rojanabenjakun, P., Toopgrajank, S., & Charoenwiriyakul, C. (2018). Factors Affect the Effectiveness of Learning English Language on Higher Education Students. Journal of the Association of Researchers, 23(2), 203-214. (in Thai)

Sathienwongsa, J., & Ritkaew, S. (2018). Walailak University Students’ Readiness for an English Proficiency Test. Walailak Journal of Social Science, 11(2), 195-222. Retrieved 30 August 2020 from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wjss/article/view/163403. (in Thai)

Thorngprim, S., Thanakoonmetha, P., & Siridhammanithet, P. (2018). Factors Affecting Students' Ability to Speak English Mahamakut Buddhist University Sirindhorn Campus. MBU Education Journal, 6(1), (in Thai)

Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis (3rd ed.). New York: Harper and Row.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-10-07