ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบความรู้ เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

ผู้แต่ง

  • เกศราภรณ์ ชูพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
  • พนิดา พาลี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
  • ปริศนา ยิ่งราษฎ์สุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

คำสำคัญ:

เกรดเฉลี่ยสะสม, ผลการสอบประมวลความรู้, การสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 74 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .75 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติไคสแควร์ และ Fisher’s Exact Test ผลการวิจัยพบว่า

เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรและผลการสอบประมวลความรู้ของสถาบันพระบรมราชชนก มีความสัมพันธ์กับผลการสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.1, p<.05 ตามลำดับ) ส่วนเจตคติ การเตรียมพร้อม และความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยไม่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์

ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ และเตรียมบัณฑิตพยาบาลให้สอบผ่านการสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ และช่วยเพิ่มคุณภาพของสถาบันการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาลต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Academic Department. (2018). Report of the Operation of the Bachelor of Nursing Program Curriculum Update 2017, Boromarajonani College of Nursing, Chiang Mai. Retrieved 20 April 2020 from http://www.bcnc.ac.th/strategicpage.php (in Thai)

Best, J., W. (1977). Research in Education. (3rd ed). New Jersey: Prentice Hall.

Bhoosahas, P., Panurat, S., & Traprasit, Y. (2016). The Correlations among the Accumulated Grade Point Average, the Result of Simulation of Nursing and Midwifery License Examination and the Result of the Nursing and Midwifery Licensure Examination of Graduates of Police Nursing College. Journal of Police Nurses, 8(1), 153-159. (in Thai)

Kongkar, R., Charoenkitkarn, V., Tosuksri, W., & Sareewiwatthana, P. (2016). Factors Affecting the Result of Nursing Licensure Examination among Bachelor Graduate from Faculty of Nursing, Mahidol University. Journal of Nursing and Education, 30(3), 81-92. (in Thai)

Kongyoo, S. (2017). Predictors of the Result of the License Examination of Graduated Nurses, Royal Thai Army Nurse Collage. Journal of the Royal Thai Army Nurses, 18(2), 228-237. (in Thai)

Kunaviktikul, W., Klunklin, A., Chontawan, R., & Athaseri, S. (2012). Factors Related to the Results of Nursing and Obstetric License Tests. Thai Journal of Nursing Council, 27(3), 11-28. (in Thai)

Nuchsutam, W., Somboon, L., Tongswas, T., Keawkajorn, S., & Siririth, W. (2013). Factors Related to the Result of the License Examination of Graduates Faculty of Nursing Chiangrai College. Nursing Journal, 40(Supplementary January). (in Thai)

Taksin, P., Charoensuk, S., & Sutineum, U. (2011). Grade Point Average, Preparation for Students’Readiness, and Undergraduate Nurses Who Passed the Nursing License Examination for the First Class of Nursing Professional and Midwifery Registration of Student Graduated from Boromarajonani College of Nursing, Chonburi. Thai Journal of Nursing Council, 26(3), 117-129. (in Thai)

Thailand Nursing and Midwifery Council. (2019). Nursing Council Regulations On the Criteria for Accreditation of Academic Institutions for Nursing and Midwifery B.E. 2562. Retrieved 20 April 2020 from https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/T_0053.PDF (in Thai)

Wattananon, Y., Vonnasathid, V., Duanglomchan V., Sarakong, C., & Yingpattanapon, W. (2011). Predictors of License Examination of New Graduates in 2010, Faculty of Nursing, Mahidol University. Journal of Nursing Science, 29(2), 65-72. (in Thai)

Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis (3rd ed.). New York: Harper and Row.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-05-05