ปัจจัยทำนายความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุภาวะความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วม จังหวัดตรัง

Authors

  • วรารัตน์ ทิพย์รัตน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
  • โสภิต สุวรรณเวลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
  • ญนัท วอลเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

Keywords:

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, ผู้สูงอายุภาวะความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วม

Abstract

การวิจัยหาความสัมพันธ์เชิงทำนายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ และศึกษาปัจจัยทำนายความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุภาวะความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วม จำนวน 166 คน คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power สุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามปัจจัยด้านครอบครัว 3) แบบสอบถามปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 4) แบบสอบถามปัจจัยการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และ 5) แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุภาวะความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วม โดยผ่านการตรวจสอบเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าเท่ากับ .92 และทดสอบความเชื่อมั่นแบบสอบถาม ได้ค่าเท่ากับ .78 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณแบบ ทีละขั้นตอน (Stepwise) ผลการวิจัยพบว่า

1. คะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุภาวะความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วม อยู่ในระดับพื้นฐาน ร้อยละ 88.55 ระดับปฏิสัมพันธ์ ร้อยละ 11.45 ไม่พบความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับวิจารณญาณ

2. ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุภาวะความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วมได้คือ ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน และรายได้ ร้อยละ 33.2 (R2=.332)

บุคลากรทางสุขภาพควรมีการเพิ่มการจัดกิจกรรมทางสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุภาวะความดันโลหิตสูงที่มีโรคร่วมที่เน้นในด้านปฏิสัมพันธ์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองที่เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่ และลดภาวะแทรกซ้อนของโรคต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akepalakorn, W. (2016). The Report of Thailand Population Health Examination Survey IV. Nonthburi. Health System Research Institute. (in Thai)

Chesser, A. K., Woods, N. K., Smothers, K., & Rogers, N. (2016). Health Literacy and Older Adults: A Systematic Review. Gerontology and Geriatric Medicine, 15(2), 1-13.

Cheytim, A., Prasertsuk, N., & Kerdnaimongkol, U. (2018). The Happiness of The Elderly in The Elderly Club, Bangkok. Integrated Social Science Journal, 5(1), 85-108. (in Thai)

Deenamjued, W., & Srisaeng, P. (2019). Health Literacy of Healthy Aging among Elderly People in Bangkok Metropolitan: A Case Study for Promoting Health Literacy Elderly. Vajira Medical Journal: Journal of Urban Medicine, 63(Supplement), S73-S82. (in Thai)

Division of Non Communication Disease, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2018). Statistic of Non Communicable Disease. Retrieved Jan 21, 2020 from http://www.thaincd.com. (in Thai)

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2018). Situation of the Thai Elderly 2017. Deuan Tula Printing House. Bangkok. (in Thai)

Ginggaeaw, S., & Prasertsri, N. (2016). The Relationship Between Health Literacy and Health Behaviors among Older Adults Who Have Multi-Morbidity. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 25(3), 43-54. (in Thai)

Ginggaeaw, S., Prasertsri, N., & Promwong, W. (2019). The Roles of Community Nurse for Promoting Health Literacy in the Elderly with Chronic Illness. Journal of Nursing, Public Health, and Education, 20(1), 3-13. (in Thai)

Hair, F. J., Black, C. W., Babin, J. B., & Anderson, E. R. (2010). Multivariate Data Analysis. (7th ed). New Jersey: Pearson Education.

Health Education Division, Depart of Health Service Support Ministry of Public Health. (2011). Health Intelligence. Bangkok: New Thammada Printing (Thailand) Ltd. (in Thai)

Hongkrajok, H., Pathumarak, N., & Masingboon, K. (2016). Influences of Health Literacy, Perceived Self-Efficacy, on Self-Care Behaviors among Patients with Primary Hypertension. Royal Thai Navy Medical Journal, 43(2), 39-54. (in Thai)

Jindawong, B., Bumrerraj, S., Luvira, V., Kuhiranyaratn, P. (2014). Functional Health Literacy in Patients at Srinagarind Hospital, Khon Kaen Province. Graduate Research Conference, Khon Koen University, MMP88, 1855-1865. (in Thai)

Kanthawee, P., & Pongpanich, S. (2019). The Study of Health Literacy among Elderly People, Pa-Teung Sub- District, Mae Chan District, ChiangRai Province. ChiangRai Medical Journal, 11(1), 73-83. (in Thai)

Khongjarean, K. P., & Nakaphong, N. (2019). Health Intelligence and Health Promoting Behaviors and Disease Prevention of the Elderly in Muang District, Phayao Province. Journal of social Acodemic, 12(2), 385-399. (in Thai)

Lakeaw, A., & Chaleekrea, T. (2015). Health Literacy and Factors Related to Medication among Patients with Hypertension Ban Piang Luang Subdistrict Health Promoting Hospital, Chiang Mai Province. The 6th National and International, 635-649. (in Thai)

Meebunmak, Y., Intana, J., Kijnopakleat, K., Khamthana, P., & Rungnoel, N. (2019). Health Literacy among Older Adults in A Semi-Urban Community in Ratchaburi Province. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 6(Special Issue), 129-141. (in Thai)

Nilnate, W., Hengpraprom, S., & Hanvoravongchai, P. (2016). Level of Health Literacy in Thai Elders Bangkok, Thailand. J Health Res, 30(5), 315-321.

Nutbeam, D. (2008). The Evolving Concept of Health Literacy. Social Science and Medicine, 67(12), 2072-2078.

Orem, D. E. (2001). Nursing: Concept of Practice. (6th ed). St.Louis: Mosby.

Panurat, S., Bhoosahas, P., Thutsaringkarnsakul, S., Krachangpho, P., Thuratham, W., & Natetipawan, P. (2019). Factors Related to Health Literacy among the Elderly I Pak Phli District, Nakhon Nayok Province. Journal of the Police Nurses, 11(1), 86-94. (in Thai)

Romero, S. S., Scortegagna, H. M., & Doring, M. (2019). Functional Health Literacy Level and Behavior in the Health of the Elderly. Texto Contexto – Enferm, 27, e5230017.

Shi, D., Li, J., Wang, Y., Wang, S., Liu, K., Shi, R., et al. (2017). Association Between Health Literacy and Hypertension Management in a Chinese Community: A Retrospective Cohort Study. Internal and Emergency Medicine, 12, 765-776.doi: 10.1007/s11739-017-1651-7.

Sittikhankaew, R. (2016). Health Literacy of Hypertensive Patients among Hmong Hll Tribe in Wiangkaen District. Independent Study: Master of Public Health. Chiangrai Province. University of Phayao. (in Thai)

Strategy and Planning Division, Ministry of Public Health. (2018). Public Health Statistic. Retrieved from http://www.bps.moph.go.th. (in Thai)

Thummaphol, P., Piaseu, N., & Maruo, S. J. (2015). Health Literacy and Clinical Outcomes in People with Hypertension, Dyslipidemia and Type 2 Diabetes Mellitus. Journal of Nursing and Health Care, 176-182. (in Thai)

Trang Province Public Health Office. (2018). Data Warehouse of Non Communicable Disease. Retrieved from http://www.tro.moph.go.th/index2.php. (in Thai)

Downloads

Published

2020-04-27